Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Tuluntaş Köyü çıkışında bulunan Tuluntaş Mağarası, “tabiat varlığı (B grubu mağara)" olarak tescil edilmiştir.
13 Temmuz 2018

25.03.2016 tarih ve 29664 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 03.02.2016 tarih ve 95 sayılı "Tabiat Varlığı Olarak Belirlenecek Olan Doğal Mağaralara İlişkin İlke Kararı" ile 25.01.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 16.11.2017 tarihli ve 103 sayılı "Mağara Teknik Değerlendirme Raporlarına İlişkin İlke Kararı" uyarınca Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Tuluntaş Köyü çıkışında bulunan Tuluntaş Mağarası'nın "tabiat varlığı (B grubu mağara)" olarak tesciline ve karar ekinde Bakanlığımıza gönderilen koruma alanı sınırına ait koordinatlar içerisindeki sahanın koruma alanı olarak  belirlenmesine ilişkin Ankara 2 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nca alınan 01.06.2018 tarihli ve 449 sayılı karar; 10.07.2018 tarih ve 121350 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile onaylanmıştır.

Buna göre, Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Tuluntaş Köyü çıkışında bulunan Tuluntaş Mağarası, Bakanlık Makamının 10.07.2018 tarih ve 121350 sayılı OLUR’u ile “tabiat varlığı (B grubu mağara)" olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen Tabiat Varlığı koruma alanının tescili tebliğ olunur.

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr adresinde mevcuttur.