Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü
AVRUPA ÇEVRE AJANSI

Genel MüdürlüÄ?ümüzün Milletlerarası SözleÅ?meyle Türkiye’nin üye olduÄ?u ve

Çevre ve Åžehircilik BakanlıÄ?ımızın

(Çevresel Etki DeÄ?erlendirmesi ve Planlama Genel MüdürlüÄ?ü

Ulusal Odak Noktası olduÄ?u AVRUPA ÇEVRE AJANSI (AÇA)

sayfamıza hoÅ? geldiniz.
.
.
Harita 1: Avrupa Çevre Ajansı üye ülkeleri kapsama haritası.
.
http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4794.html
.
Türkiye Cumhuriyeti
AÇA Yönetim Kurulu Üyesi: Çevre ve Åžehircilik BakanlıÄ?ı MüsteÅ?arı Ercan TIRAÅž
.
Türkiye Cumhuriyeti
AÇA Ulusal Odak Noktası:
.
Dr. A.Çagatay DIKMEN
Daire BaÅ?kanı V. / Head of Department Environmental Inventory and Information Management
Avrupa Cevre Ajansi Ulusal Odak Noktasi / EEA National Focal Point on TURKIYE
TC Cevre ve Sehircilik Bakanligi / Ministry of Environment and Urbanization of TR
Tel/Phone:+903122076340 Faks/Fax: +90312 2076151
cagatay.dikmen@csb.gov.tr
AÇA ve Çevresel Bilgi Envanter Dairesi BaÅ?kanı
.
 

GENEL MÜDÜRLÜÄžÜMÜZ,
.
ÜLKEMİZDE KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASINDAN SORUMLU OLAN BİR MİLLİ KURUM OLDUÄžU GİBİ,
AYNI ZAMANDA
AVRUPA’NIN ÇEVRESEL DURUMUNU İZLEYEN SEÇİLMİÅž BİR AVRUPA BİRLİÄžİ KURUMUDUR

.
AVRUPA’DA ÇEVREYİ KİMLER İZLİYOR?
.
AB KOMİSYONU çevre kurumu olan AVRUPA ÇEVRE AJANSI adına AVRUPA KONU MERKEZLERİ izliyor.
. 
.
Avrupa Çevre Ajansı, Kongens Nytorv 6, DK - 1050 Kopenhag K, Danimarka – Telefon: +45 3336 7100
.
The European Environment Agency (EEA) is an agency of the European Union.
.
Avrupa BirliÄ?inde
Fransa,
İngiltere,
İtalya,
Hollanda,
İsveç,
Çek Cumhuriyeti,
Slovak Cumhuriyeti,
Avusturya
ile birlikte
.
AÇA (Avrupa Çevre Ajansı) Avrupa Konu Merkezi Konsorsiyum ÜyeliÄ?ine Seçilen
.
T.C. Çevre ve Åžehircilik BakanlıÄ?ı
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜÄžÜ
.
Genel MüdürlüÄ?ümüz Sit Alanları, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Milli Parklar ve ülkemizdeki diÄ?er korunan alanların planlamasından sorumlu olup, Avrupa BirliÄ?i (AB)’nin çevre kurumu olan Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)’ndaki Biyolojik ÇeÅ?itlilik Avrupa Konu Merkezinin 9 üyesinden biri olmasıyla Avrupa’a Natura 2000 alanları aÄ?ınıngeliÅ?tirilmesinde teknik karar verme ve yeni NATURA 2000 alanlarının Avrupa için ilan edilerek Avrupa’da Natura 2000 Korunan Alanlar AÄ?ının geniÅ?letilmesi sürecindeAÇA Avrupa Konu Merkezi/BiyoçeÅ?itlilik (ETC/BD) Konsorsiyumuna Ortak olduÄ?u 2009 yılından itibaren Türkiye adınakısa sürede baÅ?arılı bir performans göstererek;
.
AB çevre, ulaÅ?ım, ekonomi, enerji, altyapı, tarım, gıda vb. sektör politikalarının belirlenmesi, deÄ?erlendirilmesi, biyoçeÅ?itlilik deÄ?erlendirmeleri ve Natura 2000 korunan alan Sitleri AÄ?ının geniÅ? ekosistemlerinde ekosistem deÄ?erlendirmesi Projelerine (EURECA Projesi) katılmaÄ?a hak kazanarak ve akabinde geçen takriben 3 yıllıkdönemde bu projelerin ortaÄ?ı olarak çok önemli katkılarda bulunmuÅ?tur.
.
.
 
 .
Genel MüdürlüÄ?ümüz 2009 yılından bu yana mülga Özel Çevre Koruma Kurumu döneminden bu yana Avrupa BirliÄ?inin çevre kurumu AVRUPA ÇEVRE AJANSI (AÇA)’nın BiyoçeÅ?itlilik Avrupa Konu Merkezi (ETC/BD) görevini diÄ?er 8 üye ülke ile birlikte Paris, Fransa Ulusal DoÄ?a Tarihi Müzesi merkezinde sürdürmektedir.
..
Ülkemizin Genel MüdürlüÄ?ümüz ukdesindeki AÇA Yasal Temsilcisi Genel Müdürümüz Sayın Osman İYİMAYA’dır
(ETC/BD Legal Representative of Türkiye)
.
TABİAT VARLIKLARI GENEL MÜDÜRLÜÄžÜNDE AÇA GÖREV DAÄžILIMI
.
AÇA Yasal Temsilcisi:
Osman İYİMAYA, Genel Müdür (ETC/BD Legal Representative)
AÇA Projeleri Yetkili Yürütücüsü Eyüp YÜKSEL (ETC/BD Task Manager),
AÇA İdari Yetkilisi:  BakanlıÄ?ımızın, Genel MüdürlüÄ?ümüzün ve AÇA’nın mevzuatına göre AraÅ?tırma ve İnceleme Dairesi BaÅ?kanlıÄ?ı ( DıÅ? İliÅ?kiler Åžube MüdürlüÄ?ü) olması düÅ?ünülmektedir,
AÇA Finans Yetkilisi: Çevre ve Åžehircilik BakanlıÄ?ı
Mevzuatına ve AÇA ile SözleÅ?me hükümlerine göre,
Bugüne kadar ve halen fiilen mülga ÖÇKK döneminde Finans Yetkilisi olan Åžb.Md.V. Güner ERGÜN’dür.
Genel MüdürlüÄ?ün kurulmasıyla birlikte,
Çevre ve Åžehircilik BakanlıÄ?ı Kanun Hükmünde Kararnamesine
Ve AÇA mevzuatına göre, Genel MüdürlüÄ?ün finans yetkilisi
Yönetim Hizmetleri Dairesi BaÅ?kanlıÄ?ı (Bütçe Performans ve Yatırım�ube MüdürlüÄ?ü) olduÄ?undan AÇA Finans Yetkilisinin de aynı makam olacaÄ?ı düÅ?ünülmekte olup, Makama karar için arz edilecektir.
.
AÇA Projelerinde Teknik Görev Alan
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel MüdürlüÄ?ü
(AB mevzuatına ve T.C. olarak imzaladıÄ?ımız milletlerarası AÇA ve Avrupa Çevresel Bilgi ve Gözlem AÄ?ı Kanunumuza göre)
AÇA Teknik Proje Müdürlerimiz
(EEA Project Managers):
.
      - Özlem Aksoy: AÇA Kültür Bitkileri Projesi Müdürü 
      - Emrah Manap: AÇA Kıyı Alanları ve Deniz Ekosistemleri Proje Müdürü 
      - Mustafa Uzun: AÇA Korunan Alanlar ve Natura 2000 Proje Müdürü 
      - Nisa Nur Akan: AÇA KuÅ? Direktifi Proje Müdürü 
      - Fatma Berfin Özdemir: AÇA Habitat Direktifi Proje Müdürü
.
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel MüdürlüÄ?ü
AÇA yapılanmasını ilgilendiren mevzuatımızdan bazı bölümler:
.
ARAÅžTIRMA VE İNCELEME DAİRESİ BAÅžKANLIÄžI
.
DıÅ? İliÅ?kiler Åžube MüdürlüÄ?ü
.
Uluslararası KuruluÅ?lardan ve/veya diÄ?er ülkelerden doÄ?rudan veya diÄ?er Genel Müdürlük ve kuruluÅ?lar kanalıyla Genel MüdürlüÄ?e intikal eden dıÅ? kaynaklı proje öneri ve taslaklarını incelemek ve deÄ?erlendirmek,

YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRESİ BAÅžKANLIÄžI
.
Bütçe Performans ve Yatırım Åžube MüdürlüÄ?ü
1)
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Uyarınca, Genel MüdürlüÄ?ün Yatırım ve Cari bütçe tahminlerini Stratejik Plan ve Yıllık Performans Programına uygun olarak hazırlamak ve İdare faaliyetlerinin uygunluÄ?unu izlemek ve deÄ?erlendirmek.
2) Maliye BakanlıÄ?ı bütçe ilke ve esaslan çerçevesinde ayrıntılı harcama planı hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak ilgili Daire BaÅ?kanlıkları ve birimlere gönderilmesini saÄ?lamak,
3) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına iliÅ?kin verileri toplamak, deÄ?erlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,
4) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diÄ?er görevleri yapmak,
5) Genel MüdürlüÄ?ün Yatırım Projeleri için Devlet Planlama TeÅ?kilatından, tüm İÅ?lemler için Maliye BakanlıÄ?ından alınan ödenekler doÄ?rultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin temin edilmesini saÄ?lamak ve sonuçlarla ilgili olarak Kamu İhale Kurumuna bilgi vermek,
6) İhale iÅ?lemleri sonucu alımı yapılan her türlü mal ve hizmet ile ilama baÄ?lı borçlarla ilgili ödeme emirleri düzenlemek, bunların Saymanlık MüdürlüÄ?üne intikalini saÄ?lamak,
7) Genel MüdürlüÄ?ün memur personelinin atama, özlük ve emeklilik, izin, geçici görevlendirme vb. gibi her türlü iÅ?lemlerini yürütmek,
8) Memur maaÅ?larını hesaplamak tahakkukları hazırlanıp ödenmek üzere Saymanlık MüdürlüÄ?üne gönderilmesini saÄ?lamak,
9) Yeni iÅ?e baÅ?layan, iÅ?ten ayrılan ve kadro deÄ?iÅ?ikliÄ?i olan personelin SGK'ya giriÅ? ve çıkıÅ? belgelerinin iÅ?lemlerini yürütmek.
10) Genel Müdürlük personelinin yurtiçi ve yurtdıÅ?ı yolluklarının ödemelerini ve koordinasyonunu saÄ?lamak,
11) Genel MüdürlüÄ?e iliÅ?kin demirbaÅ? ve sair malzemelerin kanun, tüzük yönetmelik ve diÄ?er mevzuat hükümleri çerçevesinde ambar giriÅ? ve çıkıÅ? iÅ?lemlerini yapmak, korunmasını saÄ?lamak, hurda haline gelmiÅ? malzemelerin yok edilmesi ve satıÅ?ı için gerekli iÅ?lemleri yapmak, yıl sonu sayım iÅ?lemlerine göre ayniyat hesabının hazırlanmasını saÄ?layıp SayıÅ?tay'a sunulmasını saÄ?lamak,
.
AVRUPA ÇEVRE AJANSI
(AÇA, European Environment Agency, EEA)

.
İnternet adresi: http://www.eea.europa.eu/
.
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)[ European Environment Agency (EEA)]Avrupa BirliÄ?i (AB)’nin çevre kurumudur..

AB Komisyonunca çıkarılan özel AÇA Direktifine göre görevi;

. 
 Avrupa’da çevre üzerine veri, bilgi ve raporlar üreterek AB Komisyonuna (Brüksel) sunması; 
. 
 Karar vericileri, kamuoyunu aydınlatması ve bu kapsamda çevresel politikaların geliÅ?tirilmesi ve 
.
 Avrupa’da enerji, tarım, ekonomi, ulaÅ?ım vb. sektörlere içselleÅ?tirilmesidir. Avrupa halkı için büyük bir bilgi kaynaÄ?ıdır.
.
AÇA 32 üye ülkeye sahiptir.
.
AB’nin bilimsel araÅ?tırma kuruluÅ?u (Türkiye’den TÜBİTAK’ın da üyesi olduÄ?u Joint Research Centre (JRC) ve AB Komisyonu Çevre Genel DirektörlüÄ?ü (DG-Environment) ile birlikte çalıÅ?ır.
.
İÅ?birliÄ?i yaptıÄ?ı küresel kuruluÅ?lar ise, UNECE, UNEP, OECD, FAO ve benzerleridir. .
.
AÇA’NIN KURULUÅžU
.
AÇA’nın kuruluÅ? düzenlemeleri 1990 yılında Avrupa BirliÄ?i tarafından kabul edilmiÅ?tir. 1993 yılı sonlarında AÇA’nın Kopenhag’da yerleÅ?mesi kararının alınıÅ?ından hemen sonra yürürlüÄ?e girmiÅ? ve çalıÅ?malar 1994 yılı baÅ?larında baÅ?lamıÅ?tır. Bu düzenlemelerle aynı zamanda Avrupa çevre bilgi ve gözlem aÄ?ını kurmuÅ?tur (EIONET)..
.
AÇA’NIN AMAÇLARI VE GÖREVLERİ
.
AÇA’nın amacı karar vericilerin ve toplumun genelinin çevre konularının durumu ve görünümü hakkında bilgilendirilmesini saÄ?lamaktır. Vizyonu; dünyanın önde gelen yapılarından biri olarak güncel, ilgili ve ulaÅ?ılabilir çevresel Avrupa veri, bilgi, bilimsel bilgi ve deÄ?erlendirmelerinin öngörüsü için farkındalık yaratmaktır. 

- Topluma ve üye ülkelere çevrenin geliÅ?tirilmesi, çevresel düÅ?üncelerin ekonomik politikalarla bütünleÅ?tirilmesi ve sürdürülebilirlik doÄ?rultusunda hareket edilmesi için bilgi ile donatılmıÅ? kararlarla yardım etmek ve yeni AB Direktiflerinin hazırlanmasında öncülük etmek, 
-   Avrupa’da kalkınmanın sürdürülebilir olmasını saÄ?lamak, 
-   Avrupa çevre bilgi ve gözlem aÄ?ını koordine etmektir. 
.
AÇA’DAN KİMLER YARARLANMAKTA?
.
Ana hizmet alıcıları, Avrupa BirliÄ?i kuruluÅ?ları – Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi- ve üye ülkelerdir. Bu merkezi Avrupa politika aktörlerine ilave olarak Ekonomik ve Sosyal Komite ve Bölgeler Komitesi gibi diÄ?er AB kuruluÅ?larına da hizmet vermektedir..
.
Aynı zamanda iÅ? dünyası, üniversiteler, sivil toplum kuruluÅ?ları ve sivil toplumun diÄ?er bölümleri de AÇA tarafından saÄ?lanan bilgilerin önemli kullanıcıları arasındadır. Ajans, ihtiyaç duyulan bilgilerin ne olduÄ?unu doÄ?ru bir Å?ekilde saptamak ve sunulan bilgilerin bu hizmet alıcıları tarafından anlaÅ?ılmıÅ? ve alınmıÅ? olmasını saÄ?lamak amacıyla hizmet alıcıları ile iki yönlü iletiÅ?im kurmaktadır.
.
AÇA’NIN YÜRÜTTÜÄžÜ İÅžLER
.
AÇA, çevrenin durumu ve çevredeki eÄ?ilimlerin yanı sıra ekonomik ve sosyal itici güçlerin yol açtıÄ?ı baskıların da analiz edildiÄ?i pek çok deÄ?erlendirme sunmaktadır. AÇA ayrıca senaryo geliÅ?tirme, politika deÄ?erlendirme ve veri kalite kontrolü üzerinde de çalıÅ?maktadır. AÇA, bunun yanında, Avrupa çevre bilgi ve gözlem aÄ?ını (Eionet) da koordine etmektedir.
.
AÇA'nın 2004-2008 stratejisi Avrupa TopluluÄ?u'nun 2002-2012 Altıncı Çevresel Eylem Programına uygundur (6. ÇEP). Ajans dört büyük tematik alanda çalıÅ?maktadır:
.
   & iklim deÄ?iÅ?ikliÄ?iyle mücadele, 
   & biyolojik çeÅ?itliliÄ?in kaybıyla mücadele ve mekansal deÄ?iÅ?imi (Å?ehirlerdeki nüfus artıÅ?ının nedenini ve çevresel etkilerini) anlama, 
   & insan saÄ?lıÄ?ı ve yaÅ?am kalitesinin korunması, 
   & doÄ?al kaynaklar ve atık kullanımı ve yönetimi.
.
AÇA’nın temel hedefi; AB ve üye ülkelerdeki ve Avrupa KomÅ?uluk Politikası (European Neighbourhood Policy) kapsamında aday ve potansiyel aday olan ülkelerle iÅ?birliÄ?i için çevresel politikalara ikinci bir karar dayanaÄ?ı saÄ?lamak amacıyla Avrupa, pan-Avrupa ve bölgesel bütünleÅ?ik çevresel veri ve gösterge dizileri, deÄ?erlendirmeleri ve konu analizleri üretmektir.
.
AÇA ürünleri arasında beÅ? yıllık çevrenin durumu raporları, tematik ve teknik raporlar, brifingler, web üzerindeki önemli olaylar ve bilgi servisleri, multimedya ve eÄ?itimde interaktif web-tabanlı ürünler bulunmaktadır. Hizmetleri arasında politika yapıcılara uzman tavsiyeleri, konferanslar ve ziyaretler, bilgi sistemleri, halka açık aÄ?lar ve iletiÅ?im hizmetleri bulunmaktadır.
.
AÇA, çevresel göstergeler (indikatörler), veri akıÅ?ları ve bilginin düzenlenmesi hakkında tavsiye ve girdi saÄ?layan Avrupa çevre bilgi ve gözlem aÄ?ını (Eionet) koordine etmektedir; AÇA, üye ülkelerinden AB ortaklarından ve uluslararası örgütlerden çevresel bilgi toplar ve bunları analiz eder. PaylaÅ?ılan bir çevresel bilgi sistemi (seıs, Shared Information System,) geliÅ?tirilmesi AÇA'nın gelecek 2009-2013 stratejisinin odaÄ?ında yer alacaktır.
.
AÇA’NIN 2009-2013 STRATEJİSİ NEDİR?
.
AÇA 2009-2013 Stratejisi (EEA 2009-2013 Strategy) gelecek 5 yılın planlarının altını çizmektedir. ToplanmıÅ? olan çevresel bilginin daha geniÅ? kullanımının genel önemi ile bugünün ve yarının bilgi ihtiyaçları doÄ?rultusunda Å?ekillenmiÅ?tir.
.
Strateji üç ana faaliyet üzerine inÅ?a edilmiÅ?tir:
.
 AB’nde belirlenmiÅ? olan bilgi ihtiyaçlarını ve uluslararası çevresel mevzuatları ve özellikle 6. Çevresel Eylem Programı’nı (Sixth Environment Action Programme) desteklemeye devam etme,
. 
 Çevrenin nasıl ve niçin deÄ?iÅ?tiÄ?i ve 6. Çevre Faaliyet Programı’nı da kapsamakla birlikte AB Sürdürülebilir GeliÅ?me Stratejisi (EU Sustainable Development Strategy) gibi çevresel politikaları ve bunların iliÅ?kili alanlarının etkin olup olmadıÄ?ının daha güncel deÄ?erlendirmelerle saÄ?lama,
.
 Avrupa çapında çevresel veri ve bilginin koordinasyonunu ve yayılımını geliÅ?tirme.
.
Strateji belgesi AÇA’nın faaliyetlerini dört ana alanda tanımlamaktadır: 

   - çevresel konular, 
   - önde gelen kesiÅ?en konular, 
   - bütünleÅ?ik çevresel deÄ?erlendirme, 
   - bilgi hizmetleri ve iletiÅ?im.
.
AÇA operasyonlarını daha ileride yer alan iki stratejik alan kapsamaktadır; yönetim ve idare. Bu stratejiler aynı zamanda Çevresel Bilgi PaylaÅ?ım Sistemi’ni [Shared environmental information system (SEIS)] daha ileriye taÅ?ıyacaktır.
.
TÜRKİYE AÇA’YA NASIL ÜYE OLDU?
.
AÇA ve Avrupa Çevresel Bilgi ve Gözlem AÄ?ı EIONET’e Hükümetimizin teklifi ve TBMM’nin onayıyla milletlerarası sözleÅ?mesinin onaylanarak kanun haline getirilmesi ile 2003 Mayıs ayında üye olduk.
.
ÜYELER KİMLERDİR?
.
AÇA bünyesinde halen 32 üye ülke bulunmaktadır. Bunların 27’si AB üyesi ülkelerden diÄ?er 5 tanesi ise üye olmayanülkelerden (İzlanda, Liechtenstein, Norveç, İsviçre ve Türkiye) oluÅ?maktadır.
.
Bunlara ilaveten altı Batı Balkan ülkesi de iÅ?birliÄ?i yapan ülkeler kategorisinde bulunmaktadır.
Bunlar: Arnavutluk, Bosna – Hersek, Hırvatistan, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Sırbistan ve KaradaÄ?. Bu iÅ?birliÄ?ifaaliyetleri Eionet ile bütünleÅ?miÅ?tir ve Komisyon’un Batı Balkan ülkelerinin Stabilizasyonu ve BirleÅ?me Süreci faaliyetlerini desteklemektedir.
. 

.
AÇA AVRUPA KONU MERKEZİ (ETC) NE DEMEKTİR?
.
Avrupa Konu Merkezleri, Avrupa Çevre Ajansı’na görevi kapsamında;
.
      ‘politika geliÅ?tirici temsilcilere ve halka güncel, hedefli, ilgili ve güvenilir bilgi saÄ?lanması yoluyla Avrupa’da çevre hususunda sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ve kayda deÄ?er ve ölçülebilir geliÅ?meye ulaÅ?mada yardımcı olmak’ amacıyla bir araya getirilmiÅ? uluslararası konsorsiyumlardır.
..
Halen beÅ? adet Avrupa Konu Merkezi (AKM) bulunmaktadır:
.
   - AKM / Hava ve İklim DeÄ?iÅ?ikliÄ?i (Bilthoven, Hollanda) 
   - AKM / Su ( Prag, Çek Cumhuriyeti) 
   - AKM / Alan Kullanımı ve Mekansal Bilgi (Barselona, İspanya) 
   - AKM / Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim (Kopenhag, Danimarka) 
   - AKM / Biyolojik ÇeÅ?itlilik (Paris, Fransa)
.
Avrupa Çevre Ajansı ve bu ajansa baÄ?lı beÅ? Avrupa Konu Merkezi, Avrupa Bilgi ve Gözlem AÄ?ı kapsamında 38 ülkede belirlenmiÅ? olan Ulusal Odak Noktaları ve konu ile ilgili Ulusal Referans Merkezleri ile birlikte çalıÅ?maktadır.
.
AVRUPA ÇEVRE AJANSI AVRUPA KONU MERKEZİ / BİYOÇEÅžİTLİLİK [EUROPEAN TOPIC CENTRE/ BIODİVERSITY (ETC / BD)] NEDİR?
.
Avrupa Konu Merkezi / Biyolojik ÇeÅ?itlilik (AKM / BÇ) – [ETC/BD] - Avrupa Çevre Ajansı ile bir çerçeve ortaklık anlaÅ?ması altında birlikte çalıÅ?an uluslararası bir konsorsiyumdur. Konu merkezinin ana görevleri:
.
 
.
Avrupa Çevre Ajansı’na Avrupa çevresine ait bildirim görevi kapsamında Avrupa’daki biyoçeÅ?itlilik unsurlarının yayılıÅ?larını ve bunların yerlerini göstererek yardımcı olmak,
..
.
Avrupa’da özellikle AB çevre ve biyoçeÅ?itlilik politikaları için çevresel uygulamaları ve sürdürülebilir kalkınma politikalarını desteklemek amacıyla ilgili bilgiyi temin etmek,
.
 
.
Özellikle Avrupa Bilgi ve Gözlem AÄ?ı vasıtasıyla Avrupa’daki biyoçeÅ?itliliÄ?in bildirilmesi için kapasite geliÅ?tirmek.
.
AVRUPA ÇEVRE AJANSI AVRUPA KONU MERKEZİ / BİYOÇEÅžİTLİLİK [EUROPEAN TOPIC CENTRE/ BIODIVERSITY (ETC / BD)] 2009-2013 DÖNEMİ KOSORSİYUM ÜYESİ ÜLKELER KİMLERDİR?
.
Avrupa Konu Merkezi / Biyolojik ÇeÅ?itlilik (AKM / BÇ) – [ETC/BD] - ; hepsi biyoçeÅ?itlilik politikalarını desteklemede geniÅ?uzmanlıÄ?a sahip, aralarında ulusal koruma ajanslarının, araÅ?tırma enstitülerinin ve kar amacı gütmeyen bir vakfın da bulunduÄ?u dokuz organizasyonun birleÅ?mesiyle oluÅ?an bir konsorsiyumdur. Avrupa Konu Merkezi / Biyolojik ÇeÅ?itlilik (AKM / BÇ) – [ETC/BD] - Fransız Ulusal DoÄ?a Tarihi Müzesi tarafından koordine edilmektedir.
.
AÇA (EEA) Avrupa Konu Merkezi / BiyoçeÅ?itlilik (ETC/BD) Konsorsiyum Üyesi Ülkeler:
.
MNHN (Fransa); National Museum of Natural History (FR)
AÇA ETC/BD Konsorsiyum Yetkilisi ve Fransa AÇA Projeleri Yetkili Yürütücüsü Ms. Dominique Richard, Dominique Richard . . .
.
 
 
SLU (İsveç); Swedish University of Agricultural Sciences (SE)
AÇA Projeleri Yetkili Yürütücüsü Mr. Johan Bodegard .. .
.
 
 
JNCC (İngiltere); Joint Nature Conservation Committee (UK)
AÇA Projeleri Yetkili Yürütücüsü Mr. James Williams .. . .
.
ECNC (Hollanda); European Centre for Nature Conservation (NL)
AÇA Proje Yürütücüsü Ben Delbaere, . . . 
.
 

GDEAP(Tabiat Varlıklarını Koruma Genel MüdürlüÄ?ü (Türkiye); General Directorate of Environmental Assets (TR)
AÇA Projeleri Yetkili Yürütücüsü Mr. Eyüp Yüksel . . . .
.
AOPK (Çek Cumhuriyeti); Agency for Nature Conservation and Landscape Protection (CZ)
AÇA Projeleri Yetkili Yürütücüsü Mr. Michael Hosek . . ..
.
 
 
ILE (Slovakya); Institute for Landscape Ecology -Slovak Academy of Science (SK)
AÇA Projeleri Yetkili Yürütücüsü Mr. JuliusOszlanyi .. ..
.
UBA (Avusturya); Austrian Federal Agency for the Environment (AT)
AÇA Projeleri Yetkili Yürütücüsü Ms. Tiefenbach Maria . . . .
.
ISPRA (İtalya); Higher Institute for Environment Protection and Research (IT)
AÇA Projeleri Yetkili Yürütücüsü Mr. Leonardo Tunesi .
.
.
FotoÄ?raf 1: AÇA Genel Müdürü Mr. Gordon McINNES ile Genel MüdürlüÄ?ümüzden AÇA Projeleri Yetkilisi Eyüp Yüksel Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde (Konya’da)AÇA 2010 Yılı BiyoçeÅ?itlilik BaÅ?arı Öyküsünü hazırlayan Türkiye’nin Tuz Gölü ÖyküsünüArazi notları ve harita üzerinde incelerken.

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)’nda Teknik AÇA Projelerini Yürüten Avrupa Çapında DaÄ?ılarak GörevlendirilmiÅ? AÇA Avrupa Konu Merkezleri:
.
Halen beÅ? adet Avrupa Konu Merkezi (AKM) bulunmaktadır: 

   - AKM / Hava ve İklim DeÄ?iÅ?ikliÄ?i (Bilthoven, Hollanda) 
   - AKM / Su ( Prag, Çek Cumhuriyeti) 
   - AKM / Alan Kullanımı ve Mekansal Bilgi (Barselona, İspanya) 
   - AKM / Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim (Kopenhag, Danimarka) 
   - AKM / Biyolojik ÇeÅ?itlilik (Paris, Fransa)
.
.
FotoÄ?raf 2: Yurdumuzu , BakanlıÄ?ımızı ve Genel MüdürlüÄ?ümüzü ziyarete gelen Gordon Mc INNES çalıÅ?ırken.
.
Avrupa Konu Merkezi Koordinatör Ülkesi Fransa .

(Çevre Planlama Ekoloji Enerji UlaÅ?ım BakanlıÄ?ı Ulusal DoÄ?a Tarihi Müzesi):
.
.
Bütün Fransa’ya yayılmıÅ? müze ve bilimsel araÅ?tırmalar aÄ?ıyla 2000’den fazla personele sahip, 1700’lerde (Bizde Osmanlı Döneminde IV. Murat Döneminde) Önce tıp ve tıbbi farmasotik bitkiler, anatomi vb. için kurulmuÅ? Bugün mineraloji, maden vb. müzelere de sahip bir bilim kuruluÅ?u olup, ABD’deki Ulusal DoÄ?a Tarihi Müzesi (Smithsonian Institute)’ten sonra dünyadaki en büyük müzedir.
 
 
 
.
 
.
FotoÄ?raf 3: Paris Latin Quartier’deki Fransa Ulusal DoÄ?a Tarihi Müzesi (MNHN)Avrupa Konu Merkezi / BiyoçeÅ?itlilik çalıÅ?ma binası (Bu binada ünlü bilim adamlarından BiyologlarBouffon, Saint Hillary ve Lamarcke da çalıÅ?arak ve yaÅ?ayarak, aynı yerde vefat etmiÅ?ledir)
.
 
AÇA (EEA, European Environment Agency)
.
Avrupa Konu Merkezi/BiyoçeÅ?itlilik (EEA ETC/BD) yazıÅ?ma adresi:
 
.
ETC/BD
Muséum National d'Histoire Naturelle
57, rue Cuvier - CP 41
75231 Paris Cedex
FRANCE
 
 
Telefon: +33 (0)1 40 79 38 70
Faks: +33 (0)1 40 79 38 67
İleti (E-posta): etc.biodiversity@mnhn.fr
 
.
.
FotoÄ?raf 4: Paris’te Avrupa Konu Merkezinin giriÅ?indeki tabela.
 
.
Web sayfası:
 
 
 
 
.
Genel MüdürlüÄ?ümüz Bir Avrupa BirliÄ?i Kurumu olarak Avrupa’da kimlerle birlikte projeler yürütüyor?
 
.
Avrupa BirliÄ?i (AB) Komisyonu Çevre Genel MüdürlüÄ?ü(DG Environment) ve AB Bilimsel AraÅ?tırma Merkezi JRC (Joint Research Centre)
 
 
.
 
.
FotoÄ?raf 5:
AÇA Projeleri Yetkilimiz Eyüp Yüksel Fransa’da BiyoçeÅ?itlilik Teknik ÇalıÅ?tayında AÇA ETC/BD Genel Müdürü Dr. Dominique Richard ile bir proje geliÅ?tirme konusunda çalıÅ?ırken
.
 
2011 Yılında Kurumumuz AÇA’da aÅ?aÄ?ıdaki projeleri yürütecektir:
 
.
.
FotoÄ?raf 6: AÇA’nın Avrupa’da ETC/BD Konsorsiyum OrtaÄ?ı Genel MüdürlüÄ?ümüzün adına Genel MüdürlüÄ?ümüzün AÇA proje Müdürlerini Yöneten ETC/BD Task Manager Eyüp YÜKSEL tarafından hazırlanarak sunulan AÇA'nın Yüksek DoÄ?al DeÄ?eri Olan Tarım Alanları (High Natura Value Farmlands Workshop) yaptıÄ?ı “DoÄ?al Çayırlarda BiyoçeÅ?itlilik ve Kültür Bitkilerinin Akrabaları” konferansı.
 
.
.
FotoÄ?raf 7: Genel MüdürlüÄ?ümüzden Eyüp Yüksel AÇA ve BakanlıÄ?ımız ortak ÇalıÅ?tayında “Grasslands and HNVFs of Turkey in relation to Crop Wild Relatives” adlı sunumunu yaparken
.
 
GENEL MÜDÜRLÜÄžÜMÜZÜN Ekosistem DeÄ?erlendirme Projesi (EURECA Project) vediÄ?er AÇA Projelerinde Katılım Durumu 2011
 
II. AÇA Konsorsiyum Toplantısı kararları ülkemize bildirildiktensonra sayfamızda yayınlanacaktır:
 
.
Genel MüdürlüÄ?ümüzün AÇA Yönetim Komitesindeki mülga ÖÇKK’nın İngilizce orijinal kısaltma adıyla (EPASA) diÄ?er konsorsiyum üyesi ülke kurumlarından projeler yöneticiler ve proje müdürleri Yöneticileri(TASK MANAGERS):
.
 
ETC/BD
Task team AÇA ETC/BD Koordinatörü Fransa Ulusal DoÄ?a Tarihi Müzesinden ve AÇA ETC/BD Yetkili Projeler Yürütücüsü (Task Manager’ı) Dr. Dominique RICHARD, Üye Ülke Türkiye EPASA AÇA Projeleri Yetkili Yürütücüsü Eyüp YÜKSEL, Çek Cumhuriyeti DoÄ?a Koruma Kurumu AOPK'dan Dr. Jan Plesnik ve Hollanda ECNC’den Dr. Lawrence John Walters, en az önümüzdeki birkaç, hatta on yılı kapsayabilecek projeyi yürütmüÅ?lerdir.
. 
 
.
FotoÄ?raf 8: Avrupa Konu Merkezlerinde ETC/BD’nin yöneticisi (Task Manager) Dr. Dominique RICHARD (AÇA ETC/BD Yöneticisi (solda) MNHN, Fransa) ve oturum baÅ?kanı Dr. Leonardo TUNESI (ISPRA,İtalya).
.
Avrupa’nın Bir Bölümü Olarak Türkiye’nin Kültür Bitkileri DoÄ?adaki Akrabaları (Crop Wild Relatives Project) Projesi:
.
Dr. Dominique RICHARD (Core Team, France), Eyüp YÜKSEL (EPASA), Sabine ROSCHER (Core Team, France). Bu Projenin yerel koordinatörü mülga Özel Çevre Koruma Kurumu olup, Kurumumuzdan Eyüp YÜKSEL’in hazırladıÄ?ı Teklif Raporu Avrupa Konu Merkezi / BiyoçeÅ?itlilik adına Dr. Dominique RICHARD tarafından AÇA’ya sunularak AÇA tarafından onaylanmıÅ?tır.
 
.
ETC/BD
(Avrupa Konu Merkezi /BiyoçeÅ?itlilik)
 
.
MNHN: Dominique Richard, Sophie Condé, Marita Arvela, Zelmira Sipkova, Otars Opermanis, Brian Mac Sharry, Sabine Roscher, Muriel Vincent, Marieâ?Claude Moses
ECNC: Marcus Zisenis, Lawrence Jones Walters, Amor Torre Marin, Aysegul Cil, Veronica Mikos, Kristijan Civic, Marc Snethlage
EPASA: Eyup Yuksel, Mehmet Menengic
AOPK: Jan Plesnik, Michael Hosek, Karel Chobot, Veronica Ouskova, Iva Honigova, Alena Dostalova, Tereza Minarikova
ILE: Lubos Halada, Julius Oszlanyi, Peter Gadjos
ISPRA: Giulia Mo, Leonardo Tunesi, Sabrina Agnesi
SLU: Mora Aronsson, Sonja Råberg, Hans Gardfjell
UBA: Thomas Ellmauer, Martin Götzl, Gabriele Sonderegger, Dietmar Moser, Frans Essl
 
.
.
FotoÄ?raf 9: Özel Çevre Koruma Kurumunun (EPASA’nın) ev sahipliÄ?i yaptıÄ?ı AÇA ETC/BD İstanbul Konsorsiyumu.
.
AÇA Proje, Program ve ÇalıÅ?malarının bilimsel uygunluk kontrolü projesi:
.
ETC/BD Task team
Dr. Dominique RICHARD (ETC/BD Task Manager),
Eyüp Yüksel (EPASA, Türkiye).
 
.
İstilacı Bitkilerin Avrupa’da YayılıÅ?ı Projesi:
 
.
EEA (AÇA) Task Team
Doç.Dr. Ahmet UludaÄ?, AÇA Proje Yöneticisi (Kopenhag, Danimarka), AÇA Türkiye Masası Yetkilisi, IÄ?dır Üniversitesi.
 
.
.
FotoÄ?raf 10: Eyüp Yüksel,
Dr. Marcus ZİSENİS ve Dominique Richard bir çalıÅ?ma anında.
 
 
Avrupa’da BiyoçeÅ?itlilik DeÄ?erlendirmesi:
 
 
Avrupa’da NATURA 2000 ve diÄ?er koruma alanları, AB Habitat Direktifinin 20 yıllık uygulaması ıÅ?ıÄ?ında özellikle NATURA 2000 korunan alanlarına odaklanılarak deÄ?erlendirilecektir.
 
.
ETC/BD Task team
MNHN: Dominique Richard, Marita Arvela, Marie�Claude, Muriel Vincent
AOPK : Jan Plesnik ECNC: Marcus Zisenis, Lawrence Jones Walters, Amor Torre Marin
EPASA: Eyup Yuksel, Mehmet Menengic
ILE: Lubos Halada
 
.
.
FotoÄ?raf 11: Genel MüdürlüÄ?ümüzden AÇA Projeleri Yöneticimiz Eyüp Yüksel (solda)ve İsveç AÇA Projeleri Yürütücüsü John Bodegarrd (saÄ?da)2010 Viyana Konsorsiyumunda Jo Müd
 
.
Bu konuda Genel MüdürlüÄ?ümüzden (Türkiye)
 
.
AÇA Avrupa Konu Merkezi Projeleri Yetkili Yürütücüsü Eyüp YÜKSEL’in Konsorsiyum için tamamladıÄ?ı ve halen 2011 için güncellemeye devam ettiÄ?i, Natura 2000 Alanlarında Fiyatlandırmada “Contingency valuation” yerine, biyofiziksel parametrelerin kullanılması için yeni metotlar geliÅ?tirmesi; AÇA çalıÅ?malarının geleceÄ?i bakımından tüm Avrupa için önem arz etmektedir.
.
 
Avrupa’da BiyoçeÅ?itlilik ve Ekosistem DeÄ?erlendirme Süreçlerinin İzlenmesi:
 
.
BiyoçeÅ?itlilik ve ekosistem üzerine Hükümetlerarası Bilim-Politika platformunun deÄ?erlendirilmesi.
İlgili, seçilmiÅ? EPBRS, LTER, GEOâ?BON, SPIRAL, PEER PRESS, POLICYMIX, KNEU, EBONE, SCALES, BIOMES, ESAWADI) gibi Avrupa araÅ?tırma aÄ?ının ve projelerinin tespit edilmesi, izlenmesi, deÄ?erlendirmesi.
 
.
ETC/BD Task team
 .
MNHN: Dominique Richard, Marita Arvela, Marie�Claude, Muriel Vincent
AOPK : Jan Plesnik ECNC: Marcus Zisenis, Lawrence Jones Walters, Amor Torre Marin
EPASA: Eyup Yuksel, Mehmet Menengic
ILE: Lubos Halada
 
.
.
FotoÄ?raf 12: İlk taslaÄ?ını Genel MüdürlüÄ?ümüzün HazırladıÄ?ı ve hazırlanmasına her aÅ?amada katkılarda bulunduÄ?u;AÇA Avrupa Konu Merkezi Projeleri Yürütücüsü Eyüp YükselVe kendisine baÄ?lı olarak çalıÅ?an Deniz Konularındaki AÇA Proje Müdürü Emrah Manap Tarafından hazırlanan AÇA ETC/BD teknik raporlarından Dünya BiyoçeÅ?itlilik Yılı Avrupa’da 2010 BiyoçeÅ?itlilik Kaybının Durdurulması “Avrupa’da Deniz Ekosistemleri “ Raporu.
 
 
Avrupa Konu Merkezi Haber Bültenleri(Newsletters) YENİ !
 
 
 
.
Genel MüdürlüÄ?ümüzün de Katkısının BulunduÄ?u, AÇA Genel Müdürü Profesör Jacqueline McGLADE’den TeÅ?ekkür Mektubu AldıÄ?ıAÇA’nın “Avrupa’da Son BeÅ? Yıllık Çevrenin Durumu” 2010(SOER ) Raporu:
.
 
 
 
.
AB 2011-2020 BiyoçeÅ?itlilik Stratejisi
 
 
.
.
AB NATURA 2000 Alanları
 
 
.
.
 
.
AVRUPA BİRLİÄžİNDE BİYOCOÄžRAFİK BÖLGELERDEN BAZILARI
(Kaynak: Avrupa Konu Merkezi/BiyoçeÅ?itlilik)
 
.
.
BiyocoÄ?rafik bölgeleri bitki örtüsüyle belirleme
(Kaynak: Avrupa Konu Merkezi/BiyoçeÅ?itlilik)
 
 
 
.
EMERALD Korunan Alanlar AÄ?ına Göre Avrupa’da (Pan-Avrupa ölçeÄ?inde) BiyocoÄ?rafi Bölgeler
(Kaynak: Avrupa Konu Merkezi)
.