Çanakkale ili, Gelibolu ilçesi, Değirmen düzü köyü, Armutalan mevkiinde günübirlik tesislerin yapılarak 3 yıl süreyle işletilmesi işi ihale ilanı
04 Ağustos 2016

 İLAN

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

1-  Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce; Çanakkale ili, Gelibolu ilçesi, Değirmen düzü köyü, Armutalan mevkiinde bulunan günübirlik alanı içerisinde 1 adet büfe, 1’er adet bay/bayan duş, 1’er adet bay/bayan WC, 1’er adet bay/bayan soyunma kabini, 1 adet cankurtaran kulesi, şemsiye ve şezlong alanının yer aldığı, toplam 3.511,91m2 lik alanda günübirlik tesislerin yapılarak 3 yıl süreyle işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 46. ve Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları İle Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 25/b. Maddeleri   uyarınca açık   teklif usulü ile   ihaleye konulmuştur.

2-  İşin muhammen bedeli (yıllık) : 14.504,19 TL+KDV dir

3-  İşin geçici teminatı                 : 440,00     TL dir

4-  İhale 17.08.2016 günü saat 14:00’de Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. (Tepe Prime Yanı) No: 278 Çankaya / Ankara adresinde bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.

5-  İhale şartnamesi; Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. (Tepe Prime Yanı) No: 278 Çankaya / Ankara adresinde bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye katılabilmek için 100,00 (yüz) TL tutarında ihale doküman bedelinin ödenmesi şarttır.

6-  İhaleye katılabilmek için aşağıda yazılı belgelerin yer aldığı zarflarını, 17.08.2016 günü saat 14:00’e kadar Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. (Tepe Prime Yanı) No: 278 Çankaya / Ankara adresinde bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına sıra numaralı alındı karşılığında teslim edeceklerdir.

7-  İhale evrakının konulduğu zarf kapalı, imzalı ve kaşeli olarak işin adına hazırlanmış olacak ve aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a-Kanuni ikametgah belgesi

b-Türkiye’de tebligat için adresi

c-Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç-Geçici teminatı yatırmış olmaları,

d-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi

e- İmza Sirküleri

Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

f-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihale tarihinde geçerliliği devam eden noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin ihale tarihinde geçerliliği devam eden noter tasdikli imza sirküleri vermesi

g- Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda (b) (c) (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarına dair belge

8- İhale dokümanı bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki TR 48 0000 1001 0000 0350 121003 no.lu hesabına yatırılacak, (işin adı, vergi no, ticaret unvanı, teminatın yatırılma gerekçesi belirtilecektir.)

9- Geçici teminatlarını;

a-    Tedavüldeki    Türk    parası    ile    nakit    olarak    ödemek    isteyenler;    Çevre    ve    Şehircilik    Bakanlığı    Merkez    Saymanlık Müdürlüğünün      T.C.   Merkez   Bankası  Ankara  Şubesi   nezdindeki      TR  48  0000   1001  0000  0350  121003   no.lu  hesaba yatıracak   (işin adı, vergi no, ticaret ünvanı, teminatın yatırılma gerekçesi belirtilecektir.)
b-    Banka   teminat   mektubu   olarak   vermek   isteyenlerin   ise   teminat   mektupları   en   az   90   gün   süreli   olacaktır.   (Şube   içi limitleri gösterilecektir.)

10-  Başvuru    dosyası    idareye    verildikten    sonra    dosya    içerisindeki    herhangi    bir    evrakın    değiştirilmesi    veya    eksik  evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

11- Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.