İstanbul İli, Beykoz Dereseki Köyü Tescil İlanı
10 Temmuz 2018

İstanbul 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 04.07.2018 tarih ve 02-1099 sayılı karar ekinde yer alan 1/5000 ölçekli pafta üzerinde S1, S2, S3, S4 ve S5 olarak belirtilen alanlar için “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı”, yine aynı karar ekinde yer alan 1/5000 ölçekli pafta üzerinde N1, N2 ve N3 olarak belirtilen alanlar için “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescilinin uygun olduğuna karar verilmiş ve 06.07.2018 tarihli ve 119478 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile onaylanmıştır.


27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.


Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr adresinde mevcuttur.