İzmir ili, Çeşme ilçesi, Şehit Mehmet mahallesi pırlanta mevkiinde 3 nolu günübirlik alan içerisinde günübirlik tesislerin yapılarak 3 yıl süreyle işletilmesi ihale ilanı
18 Nisan 2017

 İLAN

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
1- Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce, İzmir ili, Çeşme ilçesi, Şehit Mehmet   mahallesi pırlanta mevkiinde  3  nolu günübirlik alan içerisinde 1 adet 6m2 lik büfe, 1  adet  gölgelik, 2 adet bay/bayan duş, 2 adet bay/bayan WC, 2 adet bay/bayan soyunma kabini, 1 adet 4 m2 lik  cankurtaran kulesi, şemsiye ve şezlong alanının yer aldığı, toplam  6.667,96  m2 lik alanda günübirlik tesislerin yapılarak 3 yıl süreyle işletilmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 46  ve Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları  İle Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 25/b ve 556 maddeleri  uyarınca açık  teklif usulü ile  ihaleye konulmuştur.
2- İşin muhammen bedeli (yıllık)  : 249.636,00 TL+KDV dir
3- İşin geçici teminatı                      :   7.490,00  TL dir
4- İhale  02.05.2017 günü saat 14:30’da Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. (Tepe Prime Yanı) No: 278 Çankaya / Ankara  adresinde bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.
5- İhale şartnamesi; Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. (Tepe Prime Yanı) No: 278 Çankaya / Ankara  adresinde bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak  görülebilir.
 İhaleye katılabilmek için 100,00 (yüz) TL tutarında ihale doküman bedelinin ödenmesi şarttır.
6- İhaleye katılabilmek için aşağıda yazılı belgelerin yer aldığı  zarflarını, 02.05.2017   günü  saat 14:30’a kadar Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. (Tepe Prime Yanı) No: 278 Çankaya / Ankara  adresinde bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına sıra numaralı alındı karşılığında teslim edeceklerdir.
7- İhale evrakının konulduğu zarf kapalı, imzalı ve kaşeli olarak işin adına hazırlanmış olacak ve aşağıdaki belgeleri içerecektir.
a-Kanuni ikametgah belgesi 
b-Türkiye’de tebligat için adresi
c-Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin  ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç-Geçici teminatı yatırmış olmaları,
d-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden  veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan  alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi
e-İmza Sirküleri
Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi ,
Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
f-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihale tarihinde geçerliliği devam eden noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin  noter tasdikli imza sirküleri  vermesi
g- Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda  (b) (c) (ç)   bendlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarına dair belge
 
8- İhale dokümanı bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün  T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki  IBAN TR 48 0000 1001 0000 0350 121003 no’lu hesabına yatırılacak, işin adı, vergi no, ticaret ünvanı, teminatın yatırılma gerekçesi belirtilecektir.)
 9- Geçici teminatlarını;
a-         Tedavüldeki Türk parası ile nakit olarak ödemek isteyenler;  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün  T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki  IBAN TR 48 0000 1001 0000 0350 121003 no’lu hesaba yatıracak  (işin adı, vergi no, ticaret ünvanı, teminatın yatırılma gerekçesi belirtilecektir.)
b-        Banka teminat mektubu olarak vermek isteyenlerin ise teminat mektupları en az 90 gün süreli olacaktır. (Şube içi limitleri gösterilecektir.)
10- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
11- Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.