Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü
BİRİMLER

 

 

I-ARAŞTIRMA VE TESCİL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

1.Doğal Sit Alanları 1. Bölge Şube Müdürlüğü

2.Doğal Sit Alanları 2. Bölge Şube Müdürlüğü

3.Tabiat Varlıkları Şube Müdürlüğü

 

Araştırma ve Tescil Dairesi Başkanlığının Görevleri

 1. Potansiyel tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile benzeri koruma statüsü olabilecek diğer alanlardaki doğal değerlerin ve biyolojik çeşitliliğin tespiti için her türlü araştırma ve inceleme faaliyetlerini yürütmek,
 2. Tabiat varlıkları, doğal, tarihi, arkeolojik ve kentsel sitler ile koruma statüsü bulunan diğer alanların çakıştığı yerlerde bu alanların kısmen veya tamamen hangi idarelerce yönetileceğine karar verilmesine ilişkin esasları belirlemek,
 3. Milli parklar ile orman ve orman rejimi dışındaki tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların onay, tescil ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek,
 4. Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek,
 5. Doğal sit alanlarının tespit, tescil ve ilanına ilişkin yargı süreçlerine dair iş ve işlemleri yürütmek,
 6. Faaliyet alanına ilişkin olarak genel müdür tarafından verilecek benzer görevleri yapmak.

 

1.Doğal Sit Alanları 1. Bölge Şube Müdürlüğünün Görevleri

Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Balıkesir, Bursa, Yalova, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Eskişehir, Afyon, Bilecik, Kütahya, Uşak, İstanbul, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu, Kayseri, Sivas, Malatya, Yozgat, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Samsun, Sinop, Amasya, Ordu, Tokat, Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Rize, Giresun, Erzurum, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Iğdır, Kars, Tunceli, Ağrı, Erzincan illerini kapsayan 1.Bölgede yer alan ;

a.Doğal sit alanlarındaki doğal, peyzaj değerlerinin ve biyolojik çeşitliliğin tespiti ve değerlendirmesi için her türlü araştırma ve inceleme faaliyetlerini yürütmek,

b.Ulusal ve uluslararası mevzuat açısından potansiyel doğal değerlere sahip alanlarda araştırma ve inceleme yapmak veya yaptırmak,

c.Faaliyet alanına ilişkin daire başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

2.Doğal Sit Alanları 2. Bölge Şube Müdürlüğünün Görevleri

      İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Burdur, Isparta, Konya, Karaman, Mersin, Adana, Hatay, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Mardin, Van, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Kahraman Maraş illerini kapsayan 2. Bölgede yer alan;

a.Doğal sit alanlarındaki doğal, peyzaj değerlerinin ve biyolojik çeşitliliğin tespiti ve değerlendirmesi için her türlü araştırma ve inceleme faaliyetlerini yürütmek,

b.Ulusal ve uluslararası mevzuat açısından potansiyel doğal değerlere sahip alanlarda araştırma ve inceleme yapmak veya yaptırmak,

c.Faaliyet alanına ilişkin daire başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

3.Tabiat Varlıkları Şube Müdürlüğünün Görevleri

a.Milli parklar ile orman ve orman rejimi dışında kalan tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve sulak alanlar gibi korunan alanların onay, tescil ve ilanıyla ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak,

b.Milli parklar ile orman ve orman rejimi dışında kalan tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve sulak alanlar gibi korunan alanların onay, tescil ve ilanına ilişkin kriterlerin belirlenerek, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını gerçekleştirmek,

c.Korunan alanların tarihi, arkeolojik ve kentsel sit alanları ile koruma statüsü bulunan diğer korunan alanların çakıştığı yerlerde ilgili bakanlıkların görüşlerini alarak, bu alanların kısmen veya tamamen hangi idarelerce yönetileceğine dair karar vermek ve bu alanlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

d.Anıt ağaç, ağaç toplulukları ve mağaralar ile bunların koruma alanlarının tescil edilmesi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek,

e.Anıt ağaç, ağaç toplulukları ve mağaraların envanter çalışmasını yapmak ve yaptırmak,

f.Ulusal ve uluslararası mevzuat açısından potansiyel doğal değerlere sahip alanlarda anıt ağaç, ağaç toplulukları ve mağaralara ilişkin araştırma ve inceleme yapmak veya yaptırmak,

g.Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen kültür varlığı tescillerine ilişkin esas görüş bildirmek, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları kararlarının ilgili birimlere ve il müdürlüklerine dağıtımını yapmak vb gibi her türlü iş ve işlemleri yapmak,

h.Tabiat varlıkları ile ilgili yargı süreçlerine dair iş ve işlemleri yürütmek,

i.Tescil sonrası elde edilen bilgileri Envanter Şube Müdürlüğü’ne bildirmek,

j.Faaliyet alanına ilişkin daire başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

II-KORUMA VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 1. Tür ve Habitat Koruma Şube Müdürlüğü
 2. Yönetim Planları ve İzleme Şube Müdürlüğü
 3. ÖÇK Bölgeleri ve Doğal Miras Alanları Şube Müdürlüğü
 4. İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü

Koruma ve İzleme Dairesi Başkanlığının Görevleri

 

Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma  statüsü bulunan diğer alanların çakıştığı yerlerde;

 1. Biyolojik çeşitliliğin ve habitatların izlenmesi ile korunması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve projeler geliştirmek,
 2. Kara ve su ürünleri avcılığı ile ilgili korumaya yönelik tedbirleri tespit edip ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek,
 3. Her türlü alıcı ortamın kirlenmeden korunması ile ilgili usul ve esasları belirleyerek;  ilgili mevzuata göre tespit edilen kirletici tesis ve faaliyetlerin takibini yapmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, görüş vermek,
 4. Yönetim planlarını yapmak ve uygulanmasını izlemek,
 5. Her türlü araştırma, inceleme, arkeolojik kazı vb. çalışmalar ile film çekimi izin talepleri ile ÇED raporlarını değerlendirmek ve görüş vermek,
 6. Nesli tehdit ve tehlike altındaki tür ve habitatlarına ilişkin eğitim, uygulama ve rehabilitasyon merkezlerinin tesis edilmesi ve bunlara ait iş ve işlemleri yürütmek,
 7. Özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanlardaki doğal değerlerin ve biyolojik çeşitliliğin tespiti için her türlü araştırma ve inceleme faaliyetlerini yürütmek,
 8. Özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek,
 9. Dünya doğal miras alanları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 10. Korunan alanlarda İklim değişikliği ile mücadele ve ekolojik koridorların belirlenmesine yönelik ulusal ve uluslararası çalışmaların takibini ve koordinasyonunu gerçekleştirmek, gerekli konularda mevzuat hazırlamak,
 11. Korunan alanlarda İklim değişikliği kaynaklı arazi bozunumu olan önemli peyzaj alanlarını tespit etmek ve bu alanların rehabilitasyonu için çalışmalar yapmak, yaptırmak.
 12. İklim Değişikliğinin korunan alan üzerindeki etkilerini tespit etmek, konuya ilişkin politika ve strateji belirlemek.
 13. Faaliyet alanına ilişkin olarak genel müdür tarafından verilecek benzer görevleri yapmak.

 

1.Tür ve Habitat Koruma Şube Müdürlüğünün Görevleri

a.Biyolojik çeşitliliğin ve habitatların izlenmesi ile korunması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve projeler geliştirmek,

b.Kara ve su ürünleri avcılığı ile ilgili korumaya yönelik tedbirleri tespit edip ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek,

c.Biyolojik çeşitliliğin ve habitatların korunması amacıyla, katı atıkların bertarafı için ilgili kurumları bilgilendirmek ve finansal destek sağlamak,

d.Uluslararası sözleşme ve ulusal mevzuat ile koruma altına alınan canlı türleri ve habitatların korunması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak mevzuatı takip etmek, rapor düzenlemek ve görüş vermek,

e.Faaliyet alanına ilişkin daire başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

2.Yönetim Planları ve İzleme Şube Müdürlüğünün Görevleri

a.Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma  statüsü bulunan alanlarda yönetim planları yapmak ve uygulanmasını izlemek.

b.Her türlü alıcı ortamın kirlenmeden korunması ile ilgili usul ve esasları belirlemek,  ilgili mevzuata göre tespit edilen kirletici tesis ve faaliyetlerin takibini yapmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, görüş vermek,

c.Deniz, göl ve akarsu alanlarında su kalitesi izleme çalışmaları yapmak,

d.Araştırma, izleme ve koruma projeleri sonuç verilerinin uygulanmasını ve izlenmesini sağlamak,

e.Ekolojik dengeyi bozacak her türlü faaliyetle ilgili gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve denetlemek, görüş vermek,

f.Korunan alanlarda yapılacak inceleme, araştırma, fotoğraf, film çekimi vb. faaliyetlere ilişkin izin taleplerini değerlendirmek,

g.Faaliyet alanına ilişkin daire başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

 

3.ÖÇK Bölgeleri ve Doğal Miras Alanları Şube Müdürlüğünün Görevleri

a.ÖÇK bölgeleri ve dünya doğal miras alanlarının araştırma ve inceleme faaliyetlerini yapmak, bu alanların onay, tescil ve ilanıyla ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek,

b.ÖÇK bölgeleri ve dünya doğal miras alanlarının tescil ve ilanına ilişkin kriterlerin belirlenerek, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını gerçekleştirmek,

c.ÖÇK bölgeleri ve dünya doğal miras alanları ile ilgili yargı süreçlerine dair iş ve işlemleri yürütmek,

d.Tescil sonrası elde edilen bilgileri Envanter Şube Müdürlüğü’ne bildirmek,

e.Faaliyet alanına ilişkin daire başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

4.İklim Değişikliği Şube Müdürlüğünün Görevleri

a.Korunan alanlarda İklim değişikliği ile mücadele ve ekolojik koridorların belirlenmesine yönelik ulusal ve uluslararası çalışmaların takibini ve koordinasyonunu gerçekleştirmek, gerekli konularda mevzuat hazırlamak,

b.İklim Değişikliğinin korunan alanlardaki doğal kaynaklar üzerindeki etkilerini tespit etmek, her türlü araştırma ve inceleme faaliyetlerini yapmak, mücadele konusunda eylem planları hazırlamak ve uygulanması için kapasite geliştirme faaliyetleri düzenlemek.

c.Korunan alanlarda İklim değişikliği kaynaklı arazi bozunumu olan önemli peyzaj alanlarını tespit etmek ve bu alanların rehabilitasyonu için çalışmalar yapmak, yaptırmak.

d.Korunan alanlardaki ekolojik koridorların tespiti ve korunmasına ilişkin strateji ve politikalar belirleyerek eylem planları hazırlamak ve uygulamasına yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak.

e.Korunan alanlarda İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını izlemek, sera gazı emisyonlarının biyolojik çeşitliliğe etkilerini izlemek, kontrol etmek ve gerekli tedbirleri almak,

f.Faaliyet alanına ilişkin daire başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

  

III-İMAR PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

1.  1.Bölge Planlama Şube Müdürlüğü

2.  2.Bölge Planlama Şube Müdürlüğü

3.  3.Bölge Planlama Şube Müdürlüğü

4.  4.Bölge Planlama Şube Müdürlüğü

 

İmar Planlama Dairesi Başkanlığının Görevleri

 

a.Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların koruma ve yapılaşma şartlarını belirleyen her tür ve ölçekteki çevre düzeni planı, nazım ve uygulama imar planları ile koruma amaçlı imar planlarının yapılması, yaptırılması ve onaylanmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, bu planlara ilişkin görüş, bilgi ve belge taleplerini yerine getirmek,

b.Tabiat varlıkları ve doğal sit statüsü taşıyan alanların; tarihi, arkeolojik ve kentsel sitler ile koruma statüsü bulunan diğer alanlarla çakıştığı yerlerde, ilgili Bakanlıkların görüşünü alarak koruma ve kullanma şartlarını belirleyen her tür ve ölçekteki, nazım ve uygulama imar planları ile koruma amaçlı imar planlarının yapılması, yaptırılması ve onaylanmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, bu planlara ilişkin görüş, bilgi ve belge taleplerini yerine getirmek,

c.Özel çevre koruma bölgelerinde 383 sayılı KHK’de planlama ile ilgili belirtilen iş ve işlemleri yürütmek,

d.Yukarıda belirtilen planlama çalışmalarına esas olacak ön etüt, analiz ve sentez çalışmalarını ve jeolojik-jeoteknik etütleri yapmak, yaptırmak veya ilgili kuruluşlarca hazırlanmasını temin etmek,

e.Faaliyet alanına ilişkin olarak genel müdür tarafından verilecek benzer görevleri yapmak.

 

1) 1. Bölge Planlama Şube Müdürlüğünün Görevleri

a.Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Belek, Kaş-Kekova, Patara, Göksu Deltası, Finike Deniz Altı Dağları ve Salda Gölü ÖÇK bölgelerine ilişkin daire başkanlığının görevlerini yürütmek,

b.Faaliyet alanına ilişkin daire başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

2) 2.Bölge Planlama Şube Müdürlüğünün Görevleri

a.İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri ile Gölbaşı, Tuz Gölü ve Ihlara ÖÇK bölgelerine ilişkin daire başkanlığının görevlerini yürütmek,

b.Faaliyet alanına ilişkin daire başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

3) 3.Bölge Planlama Şube Müdürlüğünün Görevleri

a.Ege ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri ile Datça-Bozburun, Foça, Gökova Körfezi, Köyceğiz-Dalyan, Pamukkale, Fethiye-Göcek ve Karaburun-Ildır ÖÇK bölgelerine ilişkin daire başkanlığının görevlerini yürütmek,

b.Faaliyet alanına ilişkin daire başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

4) 4.Bölge Planlama Şube Müdürlüğünün Görevleri

a.Marmara Bölgesi ile Saros Körfezi ve Uzungöl ÖÇK bölgesine ilişkin daire başkanlığının görevlerini yürütmek,

b.Faaliyet alanına ilişkin daire başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

VI-HARİTA VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

 1. Harita, Takas ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
 2. 2. Bölge İşletmeler Şube Müdürlüğü
 3. Envanter Şube Müdürlüğü

Harita ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığının Görevleri

 1. Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgeleri gibi koruma  statüsü bulunan alanlarda;
 2. Genel Müdürlüğün iş ve işlemleri için altlık oluşturacak haritaların temin edilmesini sağlamak, planlama çalışmalarına altlık oluşturacak hâlihazır haritaları yapmak/yaptırmak, onaylamak veya temin etmek,
 3. Genel Müdürlükçe onaylanmış uygulama imar planlarının uygulanmasını sağlamak amacıyla parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak,
 4. Doğal sitler ve özel çevre koruma bölgelerinde kullanım kısıtlaması getirilen özel mülkiyetin takas ve kamulaştırma işlemlerini yürütmek
 5. Milli parklar ile orman ve orman rejimi dışındaki tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların sınırlarının tescil edilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 6. Doğal sit alanlarının sınırlarını tespit etmek, derece ve kategorilerini belirlemek ve gerekli durumlarda değiştirmek, onay, tescil ve ilanıyla ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek,
 7. Korunan alanlara ilişkin sınır koordinatları ile tespit ve tescile esas her türlü bilgi ve belgeleri muhafaza etmek,
 8. Korunan alanlar ve tabiat varlıklarının envanterini tutmak,
 9. Faaliyet alanına ilişkin olarak genel müdür tarafından verilecek benzer görevleri yapmak.

 

1.Harita Takas ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünün Görevleri

Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgeleri gibi koruma  statüsü bulunan alanlarda;

 

 1. Tespit, tescil ve ilan iş ve işlemleri için altlık oluşturacak haritaların temin edilmesini sağlamak,
 2. Planlama çalışmalarına altlık oluşturacak hâlihazır haritaları yapmak/yaptırmak, onaylamak veya temin edilmesini sağlamak,
 3. Genel Müdürlüğümüzce onaylanan her tür ve ölçekte nazım ve uygulama imar planlarının uygulanmasını sağlamak amacıyla, parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak,
 4. Genel Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan hâlihazır haritaların temini ile onaylanan her tür ve ölçekte nazım ve uygulama imar planlarının uygulanmasını sağlamak amacıyla yerel yönetimler ile işbirliği yaparak teknik ve mali destek sağlamak,
 5. Tabiat varlığı, doğal sit alanı veya özel çevre koruma bölgesi özelliklerini taşıyan alanların sahip oldukları biyolojik çeşitlilik ve hassasiyeti nedeniyle,  herhangi bir müdahalenin yapılmaması gereken alanlarda kamu yararı için kullanım hakları sınırlanan özel mülkiyete ait taşınmazların, Hazine taşınmazlarıyla takasına veya gerektiğinde kamulaştırılmasına yönelik faaliyetleri yürütmek,
 6. Korunan alanlarda yapılacak takas ve kamulaştırma iş ve işlemleri ile ilgili mevzuat çalışmalarını yapmak ve kriterleri belirlemek,
 7. Kamulaştırma taleplerinin incelenmesi ve sonuçlandırılması için gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
 8. Kamulaştırma iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik gayrimenkul değerleme raporlarının düzenlenmesini sağlamak,
 9. Takas ve kamulaştırma iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik gerekli programları yapmak, ilgili alanları belirlemek ve bütçe olanakları çerçevesinde yürütmek,
 10. Faaliyet alanına ilişkin daire başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

2. Bölge İşletmeler Şube Müdürlüğünün Görevleri
       

 

3.Envanter Şube Müdürlüğünün Görevleri

a.Tespit ve tescil edilen alanlara ilişkin sınır koordinatları ile tespit ve tescile esas olan gerekçelere dair bilgi ve belgeleri muhafaza etmek,

b.Korunan alanlara ve tabiat varlıklarına ilişkin envanter çalışmalarını yürütmek,

c.Mekana dayalı sayısal veri tabanı oluşturmak, internet aracılığı ile bu bilgilerin paylaşımını ve yaygın kullanımını sağlamak, SAYS projesinin bakanlık birimleri ile koordinasyonunu sağlamak,

ç.Milli parklar ile orman ve orman rejimi dışındaki tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların sınırlarının tescil edilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

d.Korunan Alanlara ilişkin sınır koordinatları ile tespit ve tescile esas her türlü bilgi ve belgeleri muhafaza etmek.

e. Doğal sit alanlarının sınırlarını tespit etmek, derece ve kategorilerini belirlemek ve gerekli durumlarda değiştirmek, onay, tescil ve ilanıyla ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek,

f.Tespit ve tescil edilen alanlara ilişkin sınır koordinatları ile tespit ve tescile esas olan gerekçelere dair her türlü bilgi ve belgeleri muhafaza etmek,

g.Faaliyet alanına ilişkin daire başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

V-YATIRIM VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 1. Proje Şube Müdürlüğü
 2. Yatırımlar Şube Müdürlüğü
 3. Mimari Uygulama Şube Müdürlüğü
 4. 1.Bölge Komisyonlar Şube Müdürlüğü
 5. 2.Bölge Komisyonlar Şube Müdürlüğü
 6. Merkez Komisyonu, Mevzuat ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü

 

Yatırım ve Projeler Dairesi Başkanlığının Görevleri

 1. Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde Genel Müdürlükçe gerekli görülen yapıların, mimari ve peyzaj projelerini incelemek, görüş vermek, onaylanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, mimari tasarım prensiplerini belirlemek,
 2. Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla Genel Müdürlükçe gerçekleştirilmesine karar verilen yatırım projelerinin, ön etütlerini, her ölçekte proje hazırlamak veya hazırlatmak, incelemek, inceletmek, onaylamak, yatırım yapmak veya ilgili idarelerin yatırım yapmalarını desteklemek, denetimini yapmak veya yaptırmak,
 3. Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde çevre korumaya yönelik yenilikçi ve ileri teknolojilerin uygulanabilirliğini araştırmak ve gerektiğinde projeler hazırlatmak, doğal ve kültürel değerlere uyumlu çevreye duyarlı yerleşim ve yapı modellerinde kullanılacak ekolojik tasarımlar yapmak, yaptırmak çevre korumaya yönelik yenilikçi ve ileri teknolojilerin uygulanabilirliğini araştırmak,
 4. Mevzuata aykırı uygulamaların denetimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak,
 5. Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu ve bölge komisyonlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 6. Faaliyet alanına ilişkin olarak genel müdür tarafından verilecek benzer görevleri yapmak.

1.Proje Şube Müdürlüğünün Görevleri

Doğal sit alanları ve tabiat varlıkları ile özel çevre koruma bölgelerinde;

 1. Kirliliğin önlenmesi ve korunması amacıyla Genel Müdürlükçe gerekli görülen içme suyu temini, kanalizasyon şebekesi ve atıksu arıtma tesisi, katı atık düzenli depolama tesisi, katı atık transfer istasyonu ve ekipmanları, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, kıyı, cephe ve çevre düzenlemeleri için her ölçekte projeleri ve benzeri çevre projelerini hazırlamak, hazırlatmak,
 2. Çevre korumaya yönelik yenilikçi ve ileri teknolojilerin uygulanabilirliğini araştırmak,
 3. Faaliyet alanına ilişkin daire başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

2.Yatırımlar Şube Müdürlüğünün Görevleri

Doğal sit alanları ve tabiat varlıkları ile özel çevre koruma bölgelerinde;

 1. Genel Müdürlükçe mali olarak desteklenmesi uygun görülen ilgili idarelerin, projelerini incelemek, gerekli görülmesi halinde proje teminini desteklemek,
 2. Kirliliğin önlenmesi ve korunması amacıyla Genel Müdürlükçe gerekli görülen kıyı, cephe ve çevre düzenlemeleri ile içme suyu temini, kanalizasyon şebekesi ve atıksu arıtma tesisi, katı atık düzenli depolama tesisi, katı atık transfer istasyonu ve ekipmanları, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve benzeri çevre projeleri ile ilgili olarak yatırım yapmak veya ilgili idarelerin yatırım yapmalarını desteklemek,
 3. Genel Müdürlükçe yapılmasına karar verilen üstyapı ve altyapı inşaatlarını denetimini yapmak veya yaptırmak,
 4. Altyapı uygulamaları ile ilgili olarak, ilgili idarelere görüş bildirmek, ilgili idarelerce hazırlanacak olan uygulama programları ile ilgili koordinasyonu sağlamak,
 5. Faaliyet alanına ilişkin Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

3.Mimari Uygulama Şube Müdürlüğü

Doğal sit alanları ve tabiat varlıkları ile özel çevre koruma bölgelerinde;

 1. Mevzuata aykırı kaçak yapılarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak,
 2. İzinsiz kazı, dolgu, sondaj v izinsiz her türlü fiziki müdahalelere ilişkin işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak,
 3. Genel Müdürlükçe gerekli görülen yapılara ait mimari ve peyzaj projelerinin ruhsata esas imar mevzuatına uygunluğunu denetlemek, gerektiğinde projelerin mevzuata uygunluğunu sağlamak, gerekli görülmesi halinde onay işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 4. Mimari ve peyzaj projelerinin hazırlanması aşamalarında mahalli idarelerce karşılaşılan sorunlara yönelik başvuruları;  ruhsata esas onaylı imar planları ve plan hükümleri ile mer’i imar mevzuatı çerçevesinde değerlendirerek sonuçlandırmak,
 5. Doğal ve kültürel değerlere uyumlu çevreye duyarlı yerleşim ve yapı modellerinde kullanılacak ekolojik tasarımlar yapmak, yaptırmak,
 6. Planlama çalışmaları ve uygulamalarında kullanılmak üzere mimari tasarım prensiplerini belirlemek, görüş vermek,
 7. Genel Müdürlükçe gerçekleştirilmesine karar verilen yatırım projelerinin, ön etütlerini hazırlamak veya hazırlatmak,
 8. Faaliyet alanına ilişkin daire başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

4. 1.Bölge Komisyonlar Şube Müdürlüğü

İstanbul 1, İstanbul 2, İstanbul 3, İstanbul 4, Muğla, Nevşehir, Trabzon, Ankara, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarını kapsayan;

 1. Komisyonlarca alınan kararların uygulanmasını koordine etmek,
 2. Komisyon Kararlarına yapılan itirazları usul yönünden değerlendirmek ve itiraz konusuna göre ilgili birim ile koordinasyonu sağlamak üzere iş ve işlemleri yürütmek
 3. Komisyon çalışmaları ve kararları ile ilgili yargı süreçlerine dair iş ve işlemleri takip etmek,
 4. Bölge komisyonu kararlarının SAYS’a girilmesini takip etmek,
 5. Genel Müdürlük tarafından gerekli görülmesi halinde, itiraz konularını Merkez Komisyonu, Mevzuat ve Koordinasyon Şube Müdürlüğüne bildirmek.
 6. Faaliyet alanına ilişkin daire başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

5.  2.Bölge Komisyonlar Şube Müdürlüğü

İzmir 1, İzmir 2, Antalya 1, Antalya 2, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Van Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarını kapsayan;

 1. Komisyonlarca alınan kararların uygulanmasını koordine etmek,
 2. Komisyon Kararlarına yapılan itirazları usul yönünden değerlendirmek ve itiraz konusuna göre ilgili birim ile koordinasyonu sağlamak üzere iş ve işlemleri yürütmek
 3. Komisyon çalışmaları ve kararları ile ilgili yargı süreçlerine dair iş ve işlemleri takip etmek,
 4. Bölge komisyonu kararlarının SAYS’a girilmesini takip etmek,
 5. Genel Müdürlük tarafından gerekli görülmesi halinde, itiraz konularını Merkez Komisyonu, Mevzuat ve Koordinasyon Şube Müdürlüğüne bildirmek.
 6. Faaliyet alanına ilişkin daire başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

6. Merkez Komisyonu, Mevzuat ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü

 1. Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu ve bölge komisyonlarının oluşumu ile çalışma usul ve esaslarının belirlenmesine dair iş ve işlemleri yürütmek,
 2. Merkez komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
 3. Merkez ve bölge komisyonları arasında koordinasyonu sağlamak,
 4. Merkez komisyonu kararlarını SAYS’a girmek,
 5. Merkez komisyonuna yapılan itirazlara ilişkin ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak iş ve işlemleri yürütmek
 6. Komisyonların çalışmalarına yönelik mevzuat çalışmalarını yapmak,
 7. Faaliyet alanına ilişkin daire başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

 

 

VI- YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

1.İnsan Kaynakları ve İdari İşler Şube Müdürlüğü

2.Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü

3.İhale ve Satınalma Şube Müdürlüğü

4.Strateji ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü

5. 1. Bölge İşletmeler Şube Müdürlüğü

 

Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Görevleri

 

a.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca Genel Müdürlüğün ihtiyaçlarına yönelik mal ve hizmet alımlarının yıllık bütçe programını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

b.Personel ile ilgili mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak, muhasebe kayıt ve ödemelerini yürütmek için muhasebe yetkilisi görevini yürütmek.

c.İhale işlemleri sonucu alımı yapılan her türlü mal ve hizmet ile ilgili ödeme emirleri düzenlemek,

ç. Genel Müdürlüğe ilişkin demirbaş ve sair malzemelerin kanun, tüzük yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ambar giriş ve çıkış işlemlerini yapmak, korunmasını sağlamak, hurda haline gelmiş malzemelerin yok edilmesi ve satışı için gerekli işlemleri yapmak, yılsonu sayım işlemlerine göre ayniyat hesabının hazırlanmasını sağlayıp Sayıştay’a sunulmasını sağlamak,

d.Genel Müdürlüğümüze gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek,

e.Bakanlık birimlerince yapılan çalışmalara katılmak, faaliyetleri desteklemek,

f.Genel Müdürlük Hizmet Binasının tüm bakım, onarım vb. ihtiyaçlarını tespit ve temin edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve ilgili birime intikal ettirmek,

g.Genel Müdürlük çay ocağı ve diğer sosyal hizmetlerin yürütülmesine ilişkin işlemleri yapmak ve kontrolünü sağlamak,

ğ. Genel Müdürlüğe bağlı Daire Başkanlıklarının belgelerini toplamak ve saklamak,

h.Her türlü arşiv malzemesini derlemek, ayıklamak ve her an kullanılır hale gelecek şekilde tasnif etmek,

ı.  Arşiv malzemesinin tahribini önleyecek tedbirleri almak,

i.Arşivlerden yararlanma esaslarını belirlemek, arşivlerdeki araştırma taleplerini değerlendirmek ve gerektiğinde izin vermek,

j.Saklanma süresini tamamlayan arşivlik malzemeyi, “Kurum Arşivine Devredilecek” olanlar şeklinde ayırmak ve kayıt defterleri veya föyler ile kurum arşivine devretmek,

k.Genel Müdürlük personelinin atama, nakil, özlük hakları ve emeklilik vb. gibi her türlü işlemlerini yürütmek.

l.Ek Özel Hizmet Tazminatından (Büyük Proje),Yabancı dil Tazminatından yararlanacak personelin işlemlerini yürütmek, izin, rapor, geçici görev durumlarını Personel Dairesi Başkanlığına bildirmek, Genel Müdürlüğümüzde vekâleten görev yapan personelin izin, rapor, geçici görev durumlarını Personel Dairesi Başkanlığına bildirmek.

m.Memur maaşlarını hesaplamak tahakkuklarının hazırlanıp ödenmek üzere Maliye Bakanlığı Saymanlık Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.

n.Yeni işe başlayan, işten ayrılan ve kadro değişikliği olan personelin Sosyal Güvenlik Kurumuna giriş ve çıkış işlemlerini yürütmek.

o.Genel Müdürlük personelinin yurtiçi ve yurtdışı yolluklarının hazırlanarak ödemelerini sağlamak.

ö. Bilgisayar cihaz ve sistemlerinin kontrolleri ile periyodik bakım onarım yapılmasını sağlamak, satın alınacak donanımların teknik özelliklerini belirlemesine yönelik çalışmalar yapmak.

p.Satın alma işlemleri ve cari harcamalar ile ilgili işlemleri yapmak.

r. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmesi Kanununun ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen ihale usullerine göre ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin, ihale ve satın alma iş ve işlemleri ile ilgili gerekli koordinasyonu sağlayarak süreçleri takip etmek ve temin edilmesini sağlamak,

s. Telefon abonelik ve kullanımı, cep telefonu ve tablet bilgisayarlar için internet aboneliği hizmetlerini koordine etmek.

ş. Kamu İç Kontrol Standartları Eylem Planı kapsamında; Kurumsal Risk Yönetimi çalışmaları çerçevesinde Daire Başkanlığımıza bağlı birimlerin iş süreçlerinin düzenlenmesini koordine etmek.

t. 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanuna istinaden, Başbakanlık Bilgi Edinme Merkez (BİMER) ve Bakanlığımız Bilgi Edinme Birimine iletilen Genel Müdürlüğümüz görev alanı dâhilinde ki başvuruların ilgili birimlere sevk ve takibini yapmak

u. Yerleşim Planı düzenlemek

ü. Personel İhtiyacını belirlemek

v. Genel Müdürlüğün Sekretarya hizmetlerini yürütmek.

y. İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

z. Genel Müdürlüğümüzün Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

aa. Tabiat varlıkları, özel çevre koruma bölgeleri ve doğal sit alanlarında Bakanlığımız yetki ve sorumluluğunda bulunan alanlardaki ecrimisil iş ve işlemlerini yürütmek,

ab. Tabiat varlıkları, özel çevre koruma bölgeleri ve doğal sit alanları içinde kalan Hazine ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan araziler ile kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taşınmazların tahsis, satış, iş ve işlemlerine ilişkin görüş vermek,

ac. Tabiat varlıkları, Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve doğal sit alanları içinde kalan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlara ilişkin kiralama, kullanım izinlerini verme, işletmek veya işlettirmek,  kullanım izni verilenlerin takibini yapmak, yaptırmak

ad.Tabiat varlıkları, Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve doğal sit alanları içinde kalan hazine taşınmazları ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki araziler ile Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taşınmazların kiralanmasına ilişkin görüş vermek,

ae. Mesire alanlarına ilişkin iş ve işlemlere ilişkin gelen taleplere görüş vermek,

af. Faaliyet alanına ilişkin olarak Genel Müdür tarafından verilecek benzer görevleri yapmak.

 

1.İnsan Kaynakları ve İdari İşler Şube Müdürlüğünün Görevleri

 

a.Genel Müdürlüğün organizasyon şemasında yer alan unvanlara yerleştirilecek elemanların eğitim, iş deneyimi, bilgi ve beceri durumlarını belirlemek ve bu kişilere verilecek görevler için yetki tanımlaması yapmak.

b.Genel Müdürlükte görevli memur ve sözleşmeli personelin özlük işlemlerini yürütmek.

c.Aday memurların asli memurluğa atanmaları için Personel Dairesi Başkanlığına teklifte bulunmak.

d.Genel Müdürlükte çalışan personelin özlük dosyalarını tutmak.

e.Personelin görev dağılımlarının yapılmasını sağlamak.

f.Personelin ücretsiz izin taleplerine dair iş ve işlemleri yürütmek.

g.Memur, işçi ve sözleşmeli personelinin nakil ve emeklilik işlemlerine ilişkin Personel Dairesi Başkanlığına teklifte bulunmak, göreve başlama ve ayrılış tarihleri ile ilgili her türlü işlemleri yürütmek/takip etmek.

h.Personelin özlük işlemleri ile ilgili Personel Dairesi Başkanlığıyla koordineli çalışmak.

i.Birimlerde çalışan işçi personelin değerlendirme ve puan cetvelini düzenlemek.

j.Ek Özel Hizmet Tazminatından (Büyük Proje) ve dil tazminatından yararlanacak personelin onayını almak.

k.Genel Müdürlüğün Sekretarya hizmetlerini yürütmek.

l.İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

m.Genel Müdürlüğün eğitim faaliyetlerini yürütmek.

n.Genel Müdürlük Hizmetinde kullanılan binaların tüm bakım, onarım gibi ihtiyaçlarının tespit ve temin edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

o.Temizlik ve taşıma hizmetlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

p.Genel Müdürlük sosyal hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin işlemleri yapmak ve kontrolünü sağlamak.

r.Tahsisli taşıtların ve şoförlerin şehir içi, şehir dışı görevlendirmeleri ile ilgili işlemleri yapmak.

s.Gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek.

t.Yangınlara karşı gerekli önlemleri almak.

u.Genel Müdürlük arşiv esaslarını belirlemek, bu esasların uygulanmasını sağlamak. Genel Müdürlüğe bağlı Daire Başkanlıklarının arşiv belgelerini toplamak ve saklamak. Her türlü arşiv malzemesini derlemek, ayıklamak ve her an kullanılır hale gelecek şekilde tasnif etmek. Arşiv malzemesinin tahribini önleyecek tedbirleri almak. Arşivlerden yararlanma esaslarını belirlemek, arşivlerdeki araştırma taleplerini değerlendirmek ve gerektiğinde izin vermek. Saklanma süresini tamamlayan arşivlik malzemeyi, “Kurum Arşivine devredilecek” olanlar şeklinde ayırmak ve kayıt defterleri veya föyler ile kurum arşivine devretmek.

v.Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

2.Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğünün Görevleri

 

a.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca Genel Müdürlüğün ihtiyaçlarına yönelik mal ve hizmet alımlarının yıllık bütçe programını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

b.Personel ile ilgili muhasebe kayıt ve ödemelerini yürütmek için muhasebe yetkilisi görevini yürütmek.

c.Memur ve işçi maaşlarını hesaplamak, tahakkuklarının hazırlanıp ödenmek üzere Maliye Bakanlığı Saymanlık Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak

d.Memur, işçi ve sözleşmeli personelin SGK kesintilerinin ilgili kurumlara gönderilmesi.

e.Yeni işe başlayan, işten ayrılan ve kadro değişikliği olan personelin SGK’ya giriş ve işten çıkış bildirgelerinin işlemlerini yürütmek.

f.Genel Müdürlük personelinin yurtiçi ve yurtdışı yolluklarının ödemelerini yapmak, genel müdürlük birimleri arasında koordinasyonu sağlamak.

g.Personelin yargı kararlarına ait iş ve işlemleri yürütmek.

h.Cari bütçeden ödenen ilama bağlı borçların ödenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

i.Genel Müdürlüğümüz yatırımlarına ilişkin istatistikî bilgi ve verileri hazırlamak.

j.Stratejik Plan ve Performans Esaslı Bütçe için, Genel Müdürlüğümüz faaliyet alanları dâhilinde hedef, politika ve strateji oluşturulması yönünde iş ve işlemleri yapmak.

k.Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

3.İhale ve Satınalma Şube Müdürlüğünün Görevleri

 

a.Genel Müdürlüğün Yatırım Projeleri için Kalkınma Bakanlığından, Cari İşlemler için Maliye Bakanlığından alınan ödenekler doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen ihale usullerine göre ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarının temin edilmesini sağlamak ve sonuçlarla ilgili olarak Kamu İhale Kurumuna bilgi vermek. 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen görevleri yapmak.

b.İhale işlemleri sonucu alımı yapılan her türlü mal ve hizmet ile ilgili ödeme emri eklerine ait belgeleri düzenlemek,

c.Genel Müdürlüğümüze ilişkin demirbaş ve sair malzemelerin kanun, tüzük, ilgili yönetmelikler ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ambar giriş ve çıkış işlemlerini yapmak, korunmasını sağlamak.

d.Hurda haline gelmiş malzemelerin yok edilmesi ve satışı için gerekli işlemleri yapmak.

e.Yılsonu sayım işlemlerine göre ayniyat hesabını hazırlamak ve Sayıştay’a sunmak.

f.Genel Müdürlük hizmetlerinde kullanılan demirbaş, araç, gereç ve malzemeleri temin etmek.

g.Telefon abonelik ve kullanımı, cep telefonu ve tablet bilgisayarlar için internet aboneliği işlemlerini koordine etmek.

h.Bilgisayar cihaz ve sistemlerinin kontrolleri ile periyodik bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak,

i.Satın alma ile ilgili avans ve kredi işlemlerini yapmak.

j.Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

4.Strateji ve Koordinasyon Şube Müdürlüğünün Görevleri

 

a.Genel Müdürlüğümüzün Stratejik Plan çalışmalarını Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordineli yürütmek.

b.Genel Müdürlüğümüz birimlerinin Performans Programının koordineli olarak hazırlanmasını sağlamak.

c.Genel Müdürlüğümüzün İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının koordineli olarak hazırlanmasını sağlamak.

d.Genel Müdürlüğümüzün İdari Basitleştirme İşlemlerini, Standart Dosya Planını, Birim Yazışma Kodlarını ve Takip Tablolarını (Hizmet Standartları, Hizmet Envanteri) koordineli olarak hazırlamak ve güncellemek.

e.Genel Müdürlüğümüzün çalışma konusuna giren Tedbir Programlarının takibini ve koordinasyonunu sağlamak.

f.Genel Müdürlüğümüzün görev alanı ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşlarının hazırlamış oldukları kanun, tüzük ve yönetmeliklerle ilgili görüş hazırlamak.

g.Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemleri ile ilgili olarak Orta Vadeli Plan ve Kalkınma Programı kapsamında gerekli çalışmaları koordine etmek.

h.4982 sayılı Bilgi Edinme Kanuna istinaden Genel Müdürlüğümüz görev alanı dâhilinde yer alan konularda, Başbakanlık Bilgi Edinme Merkez (BİMER) ve Bakanlığımız Bilgi Edinme Birimine iletilen başvuruların ilgili birimlere sevk ve takibini yapmak.

i.Genel Müdürlüğümüz faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak.

j.Genel Müdürlüğümüzün Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

k.Genel Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

l.Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

5. 1. Bölge İşletmeler Şube Müdürlüğünün Görevleri;

 1. Tabiat varlıkları, özel çevre koruma bölgeleri ve doğal sit alanlarındaki Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlarda ecrimisil iş ve işlemlerini yürütmek,
 2. Ecrimisil işlemlerine ilişkin değer endeksi oluşturulması yönünde çalışmaları yürütmek,
 3. Tabiat varlıkları, özel çevre koruma bölgeleri ve doğal sit alanları içindeki; planların uygulanması için gerekli olan hazine mülkiyetinde bulunan taşınmazların İdaremize tahsisiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak, 
 4. Tabiat varlıkları, özel çevre koruma bölgeleri ve doğal sit alanları içinde kalan kamu kurum ve kuruluşları ile hazine ve devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların tahsis, satış vb. iş ve işlemlerine ilişkin görüş vermek,
 5. Daire başkanlığı görev alanları ile ilgili mevzuat çalışmalarını yürütmek ve görüş vermek,
 6. Tabiat varlıkları, Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve doğal sit alanları içinde kalan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlara ilişkin kiralama, kullanım izinlerini verme, işletmek veya işlettirmek,  kullanım izni verilenlerin takibini yapmak, yaptırmak.
 7. Tabiat varlıkları, Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve doğal sit alanları içinde kalan hazine taşınmazları ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki araziler ile Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taşınmazların kiralanmasına ilişkin görüş vermek,
 8. Mesire alanlarına ilişkin iş ve işlemlere ilişkin gelen taleplere görüş vermek,
 9. Kamu kurumlarına verilecek günübirlik alanların protokollerinin hazırlamak,
 10. Özel ve tüzel kişiliklere kiraya verilecek balıkçı barınakları, iskele vb. yapı ve alanlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 11. Faaliyet alanına ilişkin daire başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.