Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü

Balıkesir Ayvalık Küçükköy Bilentur Tuzla Mevkii Günübirlik Kiraya Verilmesi İhale İlanı

17 Mart 2020

                                                                                İLAN

                                                                                 T.C.

                                                  ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

                           TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

 

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce, “Günübirlik alan işletmeciliği Yapmak Üzere Balıkesir İli Ayvalık İlçesi Küçükköy Mahallesi Bilentur Tuzla Mevkii kıyı kesiminde 3. Derece Doğal Sit Alanı İçerisinde kalan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Alanda Bulunan 2.429,41 m2 Alanın 3 (Üç) Yıllığına Kiraya verilmesi İşi”, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi ve Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin değişik 55. Maddesinin 1. Fıkrasına göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

2- İşin muhammen bedeli (yıllık)  : 82.000,00 TL+KDV’dir

3- İşin geçici teminatı                      : 24.600,00    TL’dir

4- İhale  26.03.2020  günü saat 11:00’da Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) No: 278 Çankaya / Ankara  adresinde bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.

5- İhale şartnamesi; Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) No: 278 Çankaya / Ankara  adresinde bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

 İhaleye katılabilmek için 100,00 (yüz) TL tutarında ihale doküman bedelinin ödenmesi şarttır.

6- İhaleye katılabilmek için aşağıda yazılı belgelerin yer aldığı zarflarını, 26.03.2020 günü saat 11:00’a kadar Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) No: 278 Çankaya / Ankara adresinde bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına sıra numaralı alındı karşılığında teslim edeceklerdir.

7-  İhaleye Katılacak Gerçek Kişilerin

a-Kanuni ikametgah belgesi (Türkiye’de tebligat için adresi),

b- Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisi,

c- Geçici teminatı yatırmış olmaları

ç-, İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihale tarihinde geçerliliği devam eden noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi gerekmektedir.

İhaleye Katılacak Tüzel kişilerin;

a-Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini,

b-Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğini vermesi gerekmektedir.

İhaleye katılacak Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarına dair belgeyi vermesi gerekmektedir.

8- Posta ile verilecek tekliflerin ve diğer belgelerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesinde belirtilen usule uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

9- Söz konusu kiralanacak alanda şartname ve sözleşmede belirtilen hususların yerine getirilmesi için gerçekleştirilecek tüm iş ve işlemler ile yapılacak tüm masraflar Kiracıya aittir. Kiralanacak alan içerisindeki bu ilanda belirtilen üniteler ve alanlar kiracı tarafından idareden bedel talep etmeksizin teknik şartlara ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılacak ve kullanılacaktır. Söz konusu alanlar ve içerisindeki yapılar kira süresi sonunda idareye bedelsiz olarak devredilecektir.

10- İhale dokümanı bedeli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki  IBAN TR 08 0000 1001 0000 0350 1540 24 no’lu hesabına yatırılacak, işin adı, vergi no, ticaret unvanı belirtilecektir.

11- Geçici teminatlarını;

  1. Tedavüldeki Türk parası ile nakit olarak ödemek isteyenler;  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün  T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki  IBAN TR 08 0000 1001 0000 0350 1540 24 no’lu hesaba yatıracak  (işin adı, vergi no, ticaret unvanı, teminatın yatırılma gerekçesi belirtilecektir.)
  2.  Banka teminat mektubu olarak vermek isteyenlerin ise geçici teminat mektupları süresiz olacaktır ve banka teminat mektubu teyidi yazısı ibraz edilecektir  (Şube içi limitleri gösterilecektir).

12- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

13- Posta yolu ile verilecek tekliflerde postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

14- Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İlan olunur.

   

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır