Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü
Sık Sorulan Sorular
Doğal Sit Alanları içinde gerçekleştirilecek faaliyetlerde başvurular nereye yapılır
Talebe konu doğal sit alanının bulunduğu ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılabilir.  
Doğal Sit Alanı ve Tabiat Varlığı bulunan parsellerin üzerine şerh düşme işlemi nasıl yapılır?
Tescil işlemi gerçekleştikten sonra ilgili Tapu Kadastro birimine, doğal sit ve/veya tabiat varlığı ile tabiat varlığının koruma alanının çakıştığı taşınmazların tapu kayıtlarının beyanlar hanesine, “doğal sit alanıdır/tabiat varlığı ve/veya tabiat varlığı koruma alanı bulunduğuna dair şerh düşülmesi bildirilerek şerh düşme işlemi gerçekleştirilir.
Doğal sit, arkeolojik sit, kentsel sit statüsü bulunan taşınmazın üzerinde hangi koşullarda ne gibi faaliyetlerde bulunabilirim ve bunun için izlemem gereken yol nedir?
Doğal sit alanlarında yapılacak faaliyetler 99 ve 728 sayılı ilke kararlarında belirtilmiştir. Faaliyetlere ilişkin ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu değerlendirmesi gerekir. Bölge Komisyonu ilke kararları kapsamında alanın özelliğine göre değerlendirme yapacaktır.
Doğal sit alanlarında planlama yapmaya kim yetkilidir?
 İlgili Kurum, Kuruluş, Şahıs ve Bakanlığımız yetkilidir.
Doğal sit alanlarının; milli park, tabiat parkı, sulak alan vb. korunan alanlarla çakışması durumunda planlama yetkisi hangi kurumdadır?
 Plan onama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığındadır.
Korunan alanlarda yapılan imar teklifleri hangi Kuruma sunulur?
 İl Müdürlüğüne sunulur.
Anıt ağaçlara ilişkin işlemlerde başvurular nereye yapılmalıdır?
 Anıt ağacın bulunduğu ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılmalıdır.
Koruma amaçlı imar planlarının yargı kararı ile uygulamasının durdurulması veya iptal edilmesi halinde ne olur?
 Yeniden hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanması gerekir.
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonları hangi koruma alanları ile ilgili kararlar almaktadır?
Doğal sit alanları, anıt ağaçlar ve doğal mağaralar olarak sınıflandırılan Tabiat Varlıkları konularında değerlendirme yaparak karar almaktadırlar.
Tabiat Varlığı Tespit Tescil işlemleri nasıl yapılacaktır?
Gerekli tespit işlemleri yapıldıktan sonra tespit fişi doldurulur. Anıt ağaçlar için TVKBK değerlendirme yapar. Anıt ağaç olarak tescil kararı alınacak olursa karar onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne gönderilir. Tescil kararının onaylanması için Bakanlık Makamından Olur alınarak tescil tamamlanır. Mağaralar için tespit sonrası 95 Sayılı İlke Kararı gereğince ön inceleme raporu hazırlanır ve TVKBK değerlendirmesi yapılır. Mağaranın Tabiat varlığı olarak tescil edilebileceği kararı alınırsa mağara için gerekli araştırmalar yapılarak mağaranın grubu ve koruma alanı belirlenir. Hazırlanan raporlar TVKBK onayından geçer. Sonra tescil kararının onaylanması için Bakanlık Makamından Olur alınarak tescil tamamlanır. 
Tabiat varlığı olarak tescil edilebilecek doğal yapılar nelerdir?
 Anıt ağaçlar ve doğal mağaralar tabiat varlığı olarak tescil edilebilir.
Korunan alanlarda çevre sorunlarının giderilmesinden kim sorumludur?
Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Doğal Sit Alanları ve Tabiat Varlıklarının bulunduğu alanlarda Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü. Bunların dışında ise ilgili illerin Valilikleri (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) .
Kaçak yapıların tespit edilmesi durumunda yapılacak iş ve işlemler nelerdir?
 Tespit edilen kaçak yapının ilgili Belediye, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bakanlığımıza bildirilmesini müteakip, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre iş ve işlemler yürütülür.