Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü
Sık Sorulan Sorular
Sit ilanından sonra planlama süreci ne şekilde yürütülür?
3     ay    içinde     Bölge     Komisyonu     tarafından     Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları belirlenir, 18 ay içinde Koruma Amaçlı İmar Planları hazırlanır.
Doğal Sit Alanlarındaki Koruma Amaçlı İmar Planları nasıl hazırlanır?
“Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik” ile "Korunan Alanlarda Plan İnceleme ve sonuçlandırılmasına ilişkin Genelge" ekinde sunulan “Korunan Alanlarda Yapılacak İmar Planı Teklifi Usul ve Esaslarına” göre hazırlanır.
Bir yerin sit ilan edilmesi veya sit statüsünün değiştirilmesi halinde yürürlükteki planların durumu ne olur?
Bu alanda her ölçekte plan uygulaması durur.
Doğal sit alanında takas işlemleri ne zaman yapılacak?
Öncelikle Doğal sit alanları yeniden değerlendirilecek Bu değerlendirme sonucunda kesin korunacak hassas alanlar Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilecek ve bu alanlara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Bakanlığımızca onaylandıktan sonra yönetmelik doğrultusunda programa alınarak takas işlemleri yapılabilecektir.
Takas işlemleri hangi alanlarda yapılacak?
Doğal Sit alanlarının yeniden değerlendirme sonucunda Bakanlar Kurulu Kararı ile Kesin Yapı yasağı getirilen Kesin korunacak hassas alanlarında yapılacak.
Doğal Sit alanlarında bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve tescilli Maliye Hazinesi adına kayıtlı alanların satışları nasıl gerçekleşmektedir?
Doğal sit alanlarında bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile Maliye Hazinesi adına kayıtlı parsellerin satış tahsisi ve ittifak hakkı kurulmasına ilişkin iş ve işlemlerin ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun uygunluk görüşünün alınması gerekmektedir.
Yeni Doğal Sit Alanları ilan edilmesi düşünülen alanlar için izlenecek yol nedir?
Talepler Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne iletilir. Gerekli iş ve işlemler Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilir.
Doğal Sit Alanlarında geçiş dönemi yapılaşma koşullarını kim belirler?
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu uygun görüşü ile Bakanlık oluru ile onaylanır.
Doğal sit alanlarında planlama yapmaya kim yetkilidir?
  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Doğal sit alanlarının; milli park, tabiat parkı, sulak alan vb. korunan alanlarla çakışması durumunda planlama yetkisi hangi kurumdadır?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Doğal sit alanları ve taşınmaz tabiat varlıklarının bulunduğu alanların arkeolojik,kentsel,kentsel-arkeolojik,tarihi sitler ve tescilli taşınmaz kültür varlıkları ile bunların koruma alanlarıyla çakışan yerlerde planlama yetkisi kimde?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Koruma Amaçlı İmar Planı teklifleri nereye sunulur?
Doğal Sit Alanlarında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulacak, İl Müdürlüğünün Teknik İnceleme Raporu ve komisyon kararı ile birlikte Bakanlığımıza iletilecektir.
Bir alan hem özel çevre koruma bölgesi, hem de milli park ve sit alanı ilan edilmişse, doğal sitler açısından izlenecek yol nedir?
Bahsi geçen alanlardaki çalışmalar 644-648 sayılı KHK doğrultusunda 19.07.2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” çerçevesinde, 18/10/2011 tarih ve 28088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonlarını Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca değerlendirilmektedir.
Doğal sit, arkeolojik sit, kentsel sit statüsü bulunan taşınmazın üzerinde hangi koşullarda ne gibi faaliyetlerde bulunabilirim ve bunun için izlemem gereken yol nedir?
Doğal Sit, Arkeolojik Sit ve Kentsel Sit bulunan taşınmaz için, “01.10.2012 tarihli Doğal Sit Alanları ve Taşınmaz Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Alanların Arkeolojik, Kentsel, Kentsel-Arkeolojik, Tarihi Sit Alanları ve Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları ile Bulunduğu Alanlar ile Çakıştığı Yerlerde Uygulanacak Esaslara İlişkin Protokol” kapsamında değerlendirme yapılacaktır.
Bir alanın koruma bölge komisyonunca sit olarak ilanı, bu alandaki imar planı uygulanmasını durdurur mu?
2863 sayılı Kanun EK Madde-4 uyarınca “Taşınır Tabiat Varlıkları hariç Tabiat Varlıkları, doğal sit alanları ve bunlara ilişkin koruma alanları ile ilgili olarak bu kanunda öngörülen iş, işlem ve kararlar bakımından görevli ve yetkili Bakanlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır……” 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17 Maddesi (a) bendi “Bir alanının Koruma Kurulunca sit olarak ilanı bu alanda her ölçekteki plan uygulamasını durdurur…….” uyarınca yeni sit alanı ilanında bu alandaki imar planı çalışmaları durdurulur.
Doğal Sit Alanlarında yapılan izinsiz faaliyetler ve işlemler hangi yasa kapsamında değerlendirilir?
Doğal Sit Alanlarında yapılan izinsiz faaliyetler ve işlemler, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilir.
Doğal sit derecesi değişikliği veya iptaline ilişkin nasıl bir süreç izlenir?
Öncelikle İlgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuruda bulunulur, TVK Şube Müdürlüğünce incelenir. TVK Bölge komisyonu kararı alınır, Komisyon kararı Bakanlıkça (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) değerlendirilir.
Yürürlüğe giren yeni yönetmelikle doğal sitlerin yeni kategorileri neler olacaktır?
Yürürlüğe giren yeni yönetmelikle doğal sitler 3 kategoride belirlenecektir. Bunlar: -    “Kesin Korunacak Hassas Alanlar” -    “Nitelikli Doğal Koruma Alanları” -   “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları”   “Kesin korunacak hassas alanlar”; Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilecek bu alanlara yapı yasağı getirilecek ve bu alanlarda bilimsel çalışmalar hariç tüm kullanımlar sınırlandırılacaktır.   “Nitelikli doğal koruma alanları”; koruma amaçlarına uygun olarak yörede yaşayanların alanın mevcut kaynaklarını kullanmasını sağlayarak doğal hayata dayalı geleneksel yaşam şekillerinin korunacağı alanlar olacaktır. “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları”; ise kesin korunacak hassas alanlar veya nitelikli doğal koruma alanlarını etkileyen, bu koruma bölgeleri ile bütünlük gösteren, korumaya katkı sağlayacak, doğal ve kültürel bakımdan uyumludüşük yoğunlukta faaliyetler,   turizm ve yerleşimlere izin veren alanlar olacaktır.
Doğal Sitlerin yeni kategorileri nasıl belirlenecektir?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından mevcut doğal sit alanlarının tamamı bilimsel kriterlere göre yeniden ele alınarak varsa tüm mağduriyetler bu aşamada çözüme kavuşacak ve bundan sonraki yeni tespit çalışmaları da bu yönde gerçekleştirilecektir. Yürürlüğe giren yeni yönetmelikle (19.07.2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Korunan Alanların Tespit, Tescil Ve Onayına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik ve bu kapsamda yayınlanan Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslar) birlikte herhangi bir korunan alanın güncel durumu tespit edilmeden, o alanın korunan alan statüsü yeniden değerlendirilemeyecek; bu alanların güncel durumu ise alanın biyolojik çeşitliliği, hidrolojisi, hidrojeolojisi başta olmak üzere her açıdan durumu ekolojik temelli bilimsel araştırma yapılarak belirlenecektir.
Doğal Sitlerde gerçekleştirilecek araştırma çalışmasını kimler gerçekleştirecektir?
Araştırma çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca oluşturulacak araştırma ekibinde, alanın özelliklerine göre, en az 5 kişilik orman mühendisi, ziraat mühendisi, biyolog, şehir plancısı, su ürünleri mühendisi, jeoloji mühendisi, peyzaj mimarı, çevre mühendisi, harita kadastro mühendisi ve ilgili meslek gruplarından uzmanlar yer alacaktır.
Doğal Sitlerde gerçekleştirilecek araştırma çalışması hangi esaslara göre gerçekleştirilecektir?
Genel Müdürlüğümüzce korunan alanlarda yapılacak olan araştırma çalışmalarının standardizasyonunu sağlamak amacıyla bu çalışmaların ne şekilde yapılacağı konusunda yine akademisyenlerle işbirliği içinde 19.07.2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik   kapsamında Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslar yayınlanmış ve genel Müdürlüğümüzce yapılan iş ve işlemlerde kullanılmaya başlanmıştır.
Doğal sit alanları neden yeniden değerlendirilecektir?
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 728 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ilke kararlarında; doğal sit tanımı yapılmış tanımı yapılmış ancak I. Derece Doğal Sit, II Derece Doğal Sit ve III. Derece Doğal Sitlere ilişkin bilimsel temellere dayalı bir tanımlama yapılmadığından doğal sit derecelendirmeleri sağlıklı bir şekilde yapılamamıştır. Doğal sit derecelendirmeleri yoruma açık ve göreceli bir şekilde yapıldığı düşünülmüştür. Bu da doğal sitlerle ilgili uygulamalarda sorunlara ve tartışmalara neden olmuştur. Doğal sitlerin, 644 sayılı KHK ile Bakanlığımıza devredilmesinden sonra, ortaya çıkan bu sorunların giderilmesi ve bilimsel temellere dayalı olarak ülkemiz gerçekleri de göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi gündeme gelmiştir.
Doğal sit alanlarında yapılan kazı, su ürünleri avcılığı, dalgıç pompa ile su alımı gibi şikyetlerde ve taleplerde şb. md.nün yapacağı işlem nedir? Buna TVK Gn.Md.lük görüşü alınmalı mı? Komisyon gündemine alınmalı mı?
İl Müdürlükleri 2863, 2872 ve diğer meri mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemleri yapacaktır. Komisyon gündemine alınmasına gerek yoktur.
728 sayılı ilke kararına göre oluşan kullanım koşulları geçerli midir?
Yeniden değerlendirme çalışması yapılıncaya kadar mevcut ilke kararları ve onlara dayanarak oluşturulan kullanım kararları geçerlidir.
Doğal sit alanlarında araştırma raporları talep sahibi kişilerce yaptırılabilecek mi?
Hayır, Doğal Sit Alanlarında yapılacak olan en az 4 mevsimi kapsayan Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu Genel Müdürlük tarafından yaptırılacaktır.
Doğal Sit Alanı ve Tabiat Varlığı bulunan parsellerin üzerine şerh düşme işlemi nasıl yapılır?
İlgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından karar dağıtımı yapılarak, tescil edilen doğal sit alanı veya tabiat varlığı il merkez ilçesinde bulunuyorsa valinin, diğer ilçe sınırları içinde kalıyorsa kaymakamın yazısı üzerine, tapu kütüğünün beyanlar hanesine doğal sit veya tabiat varlığı olduğuna dair kayıt konur.
Doğal Sit ne demektir?
Doğal sit, 2863 sayılı Kanunun 3.Maddesinin a bendinde yer alan tanımlara göre; Jeolojik devirlere ait olup, ender bulunmaları nedeniyle olağanüstü özelliklere sahip yer üstünde, yeraltında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlardır.
Doğal Sit ve Tabiat Varlığı arasındaki fark nedir?
Doğal sit, “jeolojik devirlere ait olup, ender bulunmaları nedeniyle olağanüstü özelliklere sahip yer üstünde, yeraltında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlar,” Tabiat Varlığı ise “jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli, yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan değerler” olarak tanımlanmıştır. Bir başka ifade ile, “tabiat varlığı” mağara, anıt ağaç ve ağaç toplulukları gibi korunması gereken doğal varlıkları ifade ederken, “doğal sit” korunması gerekli doğal bir alanı ifade eder.
Doğal sit değerlendirme talepleri nereye yapılır?
Doğal sit değerlendirme talepleri Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarında değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine yapılır.
Doğal sit alanlarında ne tür faaliyetler yapılabilir?
Mevcut durumda doğal sit olarak ilan edilmiş olan alanlar için, koruma ve kullanma koşullarına ilişkin olarak 728 sayılı İlke kararları çerçevesinde faaliyette bulunulabilir. Doğal sitlerin yeniden değerlendirme çalışmaları yapıldıktan ve yeni koruma statüleri verildikten sonra ise Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve esaslara Dair Yönetmeliğin 7. , 8. , 9. Maddelerinde belirtildiği şekilde ilgili idarelerden görüş ve/veya izin alındıktan sonra faaliyetlerde bulunulabilir.
Doğal Sit Alanları içinde gerçekleştirilecek faaliyetlerde başvurular nereye yapılır?
Doğal Sit Alanlarında talepler Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarında değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine yapılır.